Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 24 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 24

§ 24

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který
je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v
rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu
0,35, a

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území
hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka
normativních nákladů na bydlení.

(2) Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v
zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního
předpisu ^47a). Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve
které je byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému
pobytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li o společný
nájem bytu manžely podle zvláštního právního předpisu. ^47b) Za dobu
trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení
považuje i doba mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty
k vyklizení bytu podle 712a občanského zákoníku, doba od zániku
členství v bytovém družstvu do zajištění bytové náhrady podle § 714
občanského zákoníku, a doba od smrti nájemce služebního bytu, od
rozvodu jeho manželství nebo od jeho trvalého opuštění společné
domácnosti do zajištění přiměřeného náhradního bytu oprávněným osobám
podle § 713 občanského zákoníku.

(3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob,
náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě
dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí úřad práce, který
o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na bydlení
přizná.

(4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému
pobytu, tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této
změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního
měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která je v
bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu
kalendářního měsíce nebo se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700141