Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 30 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 30

§ 30

(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok, není-li dále
stanoveno jinak, na rodičovský příspěvek

a) do 2 let věku tohoto dítěte ve zvýšené výměře, jestliže

1. rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou
pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den z důvodu porodu nebo
převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a

2. rodič nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský
příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se
zároveň 2 nebo více dětí, zvolil pobírání rodičovského příspěvku (dále
jen "volba nároku") ve zvýšené výměře,

b) do 21 měsíců věku tohoto dítěte v základní výměře, jestliže rodič
nesplnil podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře
podle písmene a),

c) od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž
dítě dosáhlo 21 měsíců, do 3 let věku tohoto dítěte v základní výměře,
pokud neprovedl volbu nároku podle písmene a), jestliže

1. rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc
nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu
nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a

2. rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě
zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku,
provedl volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře,

d) od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž
dítě dosáhlo 21 měsíců, do 4 let věku tohoto dítěte ve snížené výměře,
nesplnil-li rodič podmínky uvedené v písmenu a) nebo c),

e) jde-li o péči o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postižené, a to

1. v základní výměře ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let
věku tohoto dítěte,

2. v základní výměře ode dne zániku nároku na rodičovský příspěvek
poskytnutý ve zvýšené výměře, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o
dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,

3. v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči
podle zákona o sociálních službách47d), nejdříve však ode dne zjištění,
že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce
zdravotně postižené, a to od 7 do 10 let věku tohoto dítěte, jde-li o
nárok na rodičovský příspěvek od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, a
od 7 do 15 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský
příspěvek po 31. prosinci 2009;

dnem zjištění se pro účely nároku na rodičovský příspěvek rozumí
nejdříve den podání žádosti o posouzení, zda jde o dítě dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

(2) Volbu nároku podle odstavce 1 písm. a) nebo c) je oprávněn provést
jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek a v době volby
nároku má na rodičovský příspěvek nárok. Volbu nároku nelze měnit, a to
ani rodičem, který převzal dítě do péče poté, kdy už byla volba nároku
provedena. Volba nároku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné
osoby, která se podává úřadu práce, který o rodičovském příspěvku a
volbě nároku rozhoduje.

(3) Vznikne-li nárok na rodičovský příspěvek rodiči pečujícímu o dítě
zakládající nárok na rodičovský příspěvek v době do uplynutí termínu,
který je určen pro volbu nároku podle odstavce 1 písm. a) bodu 2,
náleží až do provedení volby rodičovský příspěvek v základní výměře.

(4) Nárok na rodičovský příspěvek náleží

a) v základní výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1
písm. e) bodech 1 a 2, které není nejmladším dítětem, pokud by jinak
náležel rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve snížené
výměře podle odstavce 1 písm. d) nebo by rodičovský příspěvek na
nejmladší dítě v rodině nenáležel,

b) v nižší výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm.
e) bodu 3 a rodičovský příspěvek na jiné dítě v rodině nenáleží.

Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte
uvedeného v odstavci 1 písm. e).

(5) Je-li rodičem muž, považuje se pro účely rodičovského příspěvku
podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 a odstavce 1 písm. c) bodu 1 podmínka
nároku na peněžitou pomoc za splněnou, jestliže na ni nevznikl nárok
jen proto, že rodič nesplnil podmínky uvedené v § 12a odst. 1 a 2
zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v
mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění
pozdějších předpisů. Na požádání rodiče je povinen ten, kdo provádí
jeho nemocenské pojištění (péči), nejpozději do 8 dnů rodiči sdělit,
zda mu vznikl ve smyslu věty první ke dni narození dítěte nárok na
peněžitou pomoc, a jestliže rodič v žádosti uvede, že žádá o nárok na
rodičovský příspěvek podle odstavce 1 písm. a), též denní výši peněžité
pomoci stanovenou ke dni narození dítěte.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700147