Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 30a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 30a

§ 30a

(1) Stane-li se nejmladším dítětem v rodině dítě zakládající nárok na
rodičovský příspěvek, u něhož nebyla provedena volba nároku podle § 30
odst. 1 písm. a) nebo c) a jde o dítě

a) starší 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, jde-li o dítě, které se
narodilo zároveň s dalším dítětem, avšak je mladší 21 měsíců, náleží
rodičovský příspěvek v základní výměře, a to až do dosažení 21 měsíců
věku dítěte, nebo

b) starší 21 měsíců věku, náleží rodičovský příspěvek podle § 30 odst.
1 písm. d).

(2) Volbu nároku na rodičovský příspěvek stanovený podle nejmladšího
dítěte v rodině podle § 30 odst. 1 nelze měnit, a to ani v případě, že
nárok na rodičovský příspěvek náleží v téže rodině druhému z rodičů
nebo se toto dítě, zakládající nárok na rodičovský příspěvek, stalo
nejmladším dítětem v jiné rodině. Po změně oprávněné osoby, která má
nárok na rodičovský příspěvek v rodině, nebo po změně rodiny, v níž
dítě žije, může nově oprávněná osoba provést volbu nároku na rodičovský
příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. a) nebo c), jen je-li to s ohledem
na věk dítěte možné a taková volba nároku nebyla ještě provedena. Pro
takovou volbu nároku platí obdobně § 30 odst. 1 a 2.

(3) Stane-li se opětovně nejmladším dítětem v rodině dítě, které už
zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, a to v téže rodině nebo v jiné
rodině, platí pro nárok na rodičovský příspěvek podmínky, které byly
stanoveny v době, kdy dítě bylo nejmladším dítětem, pokud věk dítěte
neumožňuje provést volbu nároku podle § 30 odst. 1 písm. a) nebo c) a
taková volba nároku ještě nebyla provedena. Pro takovou volbu nároku
platí obdobně § 30 odst. 1 a 2.

(4) Nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší
dítě v rodině zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího
kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině
jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nejde-li o
nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 4.

(5) Při péči o totéž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek
nebo splňují-li podle § 30b odst. 1 podmínku péče o dítě pro nárok na
rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že
každý ji splňuje po část měsíce, náleží rodičovský příspěvek jen
jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. Nedohodnou-li se
rodiče, určí úřad práce, který o rodičovském příspěvku rozhoduje,
kterému z rodičů se rodičovský příspěvek přizná.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700148