Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 30b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 30b

§ 30b

(1) Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský
příspěvek po celý kalendářní měsíc podle § 30 odst. 1 se považuje za
splněnou i v kalendářním měsíci, v němž

a) se dítě narodilo,

b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na
peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské
poskytované v souvislosti s porodem,

c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu (§ 7 odst. 11 a 12),

d) dítě dosáhlo věku 2, 3, 4, 7, 10 nebo 15, do kterého náleží
rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1,

e) dítě nebo rodič zemřeli,

f) rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí
svěřeno do péče jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu
nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne převzetí umístěno na
základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu (zařízení), v němž bylo
dítěti poskytováno plné přímé zaopatření anebo převzal dítě z péče
zdravotnického zařízení, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce,

g) bylo zjištěno, že jde o dítě uvedené v § 30 odst. 1 písm. e) bodu 1
nebo o zánik nároku na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e)
bodu 2 nebo 3, anebo jde o vznik nároku na rodičovský příspěvek podle §
30 odst. 1 písm. e) bodu 3.

(2) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže

a) dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu
nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v
kalendářním měsíci, není-li dále stanoveno jinak; návštěvou dítěte v
jeslích, mateřské škole nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním
dnu se rozumí každý den, kdy dítě v jeslích nebo jiném uvedeném
zařízení pro děti pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu,

b) dítě, které dosáhlo 3 let věku, navštěvuje v tomtéž kalendářním
měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního
věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5
kalendářních dnů; pro návštěvu dítěte v mateřské škole nebo jiném
obdobném zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu 5 kalendářních
dnů platí písmeno a) část věty za středníkem obdobně,

c) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo
mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti
nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně
postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny
denně,

d) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6
hodin denně, a dítě školního věku, které navštěvuje přípravnou třídu
základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání,

e) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení
pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a
jestliže stupeň zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů
(osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více (§ 9).

(3) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které
zakládá nárok na rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů v ústavní
péči zdravotnického zařízení déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží
výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce trvání
této ústavní péče. V této době však může rodič provést volbu podle § 30
odst. 1. Věta první neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze
zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení osobně
celodenně a řádně pečuje.

(4) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na
peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské
poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen
je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito
dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty
první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu
13 ^3i).



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700149