Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 31 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 31

§ 31

(1) Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7
odst. 1 až 4 a odst. 7 až 12. Podmínka hlášení k trvalému pobytu podle
§ 3 musí být splněna jen u oprávněné osoby.

(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která
převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté
do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené, dítě,
jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného
orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera ^31a).

(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou,
jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o
případy uvedené v § 30b odst. 2 v době, kdy je

a) výdělečně činný,

b) žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání
(§ 12 až 15), nejde-li o studium za trvání služebního poměru
příslušníků ozbrojených sil.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700150