Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 40a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 40a

§ 40a

Odměna pěstouna ve zvláštních případech

(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky na
osobní potřeby pěstouna a koeficientu 5,50, pečuje-li pěstoun alespoň o
3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo pečuje-li pěstoun alespoň o
jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je osobou závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve
stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle
zvláštního právního předpisu ^47e ^47e). Uvedená odměna pěstouna se zvyšuje o
součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,50 za péči o
každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, a jde-li o osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost) podle zvláštního právního předpisu ^47e ^47e), zvyšuje se odměna
pěstouna o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,75
za péči o každé další takové dítě svěřené mu do pěstounské péče.
Uvedená odměna pěstouna se pro účely zvláštních právních předpisů ^48)
posuzuje jako plat.

(2) Odměna pěstouna podle odstavce 1 náleží, jen jestliže pěstoun nebyl
po celý kalendářní měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc
byly splněny podmínky uvedené v odstavci 1. Odměna pěstouna podle
odstavce 1 náleží pěstounovi i po dobu dočasné pracovní neschopnosti
nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho
kalendářního kalendářního měsíce jejího trvání.

-------------------------

*) Pozn. ASPI - slovo "kalendářního" bylo do odst. 2 vloženo zároveň
zák. 112/2006 Sb. a 134/2006 Sb.

-------------------------Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700166