Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 50 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 50

§ 50

Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a
společně s ní posuzovaných osob (§ 7) s tím, aby státní orgány a další
právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům státní sociální podpory
a Ministerstvu práce a sociálních věcí, pokud o dávce rozhodují,
vyplácí ji nebo kontrolují, výši příjmu těchto osob, skutečnosti
prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav, údaje o
přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti
žádosti podle § 68, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce,
její výši a výplatě. Mělo-li nezaopatřené dítě nárok na dávku před
dovršením zletilosti, náleží mu výplata dávky po dovršení zletilosti,
udělí-li takové dítě písemný souhlas podle věty první. Věta druhá platí
obdobně pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku rodiče po dovršení
16 let.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700185