Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 51 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 51

§ 51

(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných
příjmů. Náleží-li výplata přídavku na dítě za září, náleží výplata této
dávky za dobu po 30. září, jen jestliže do uvedeného data je prokázána
výše rozhodných příjmů pro nárok na tuto dávku po 30. září. Nejsou-li
prokázány rozhodné příjmy podle věty první, výplata přídavku na dítě se
zastaví od splátky následující po splátce této dávky náležející za
kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro její
výplatu na období po 30. září. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do
31. října bezprostředně následujícího po dni 30. září, do něhož měla
být výše rozhodných příjmů prokázána, nárok na přídavek na dítě dnem 1.
listopadu téhož roku zaniká. Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na
dítě za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce
nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu, kdy se tato
dávka nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po
zániku nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce, nárok na přídavek na
dítě opětovně vznikne zpětně za celou dobu, za niž byly podmínky pro
nárok splněny. Zpětně lze přídavek na dítě podle věty páté a šesté
přiznat nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.

(2) Sociální příplatek a příspěvek na bydlení se přiznávají na období
od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku nebo v
rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny podmínky nároku na
tyto dávky jen po tuto kratší dobu. Dávky náležející podle věty první
se v rámci uvedeného období vyplácejí vždy po období kalendářního
čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší,
trval-li nárok na dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní
čtvrtletí. Je-li sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení vyplácen
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jejich výplata v
bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže
nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího
kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní
čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se
rozhodný příjem podle věty třetí, zastaví se výplata sociálního
příplatku a příspěvku na bydlení od splátky náležející za kalendářní
měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu
sociálního příplatku a příspěvku na bydlení na následující kalendářní
čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního
čtvrtletí, za které by se měly uvedené dávky vyplácet, nárok na
sociální příplatek a příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí
až páté neplatí, jde-li o sociální příplatek a příspěvek na bydlení
vyplácený k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30.
června. Jde-li o příspěvek na bydlení, ustanovení věty třetí až šesté
se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok
na výplatu sociálního příplatku a příspěvku na bydlení za dobu, za
kterou výplata těchto dávek podle tohoto odstavce nenáležela, nebo
prokáže-li se nárok na sociální příplatek a příspěvek na bydlení za
dobu zániku nároku na tyto dávky podle tohoto odstavce, postupuje se
obdobně podle odstavce 1 věty páté až sedmé.

(3) Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce nárok na
dávku podle tohoto zákona v nižší výměře a po část tohoto kalendářního
měsíce nárok na tutéž dávku ve vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc
dávka ve výši odpovídající vyšší výměře dávky.

(4) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky uvedené v § 2
písm. a), § 36 písm. a) nebo § 36 písm. b), s výjimkou odměny pěstouna
podle § 40a, jen po část kalendářního měsíce, náleží tyto dávky ve
výši, v jaké náleží za kalendářní měsíc.

(5) Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v
této částce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700186