Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 53 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 53

§ 53

(1) Dávka neprávem

a) přiznaná v nižší částce, než v jaké náleží,

b) nevyplácená nebo vyplacená v nižší částce, než v jaké náleží,

c) odepřená, nebo

d) přiznaná od pozdějšího data, než od jakého náleží,
se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení
náleží, nejvýše však tři roky nazpět ode dne, kdy to orgán rozhodující
o dávkách zjistil, nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání
dávky oprávněná osoba požádala.

(2) Dávka neprávem

a) přiznaná,

b) vyplácená, nebo

c) vyplácená ve vyšší částce, než v jaké náleží,
se odejme nebo se její výplata zastaví nebo sníží, a to dnem
následujícím po dni, jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena.
Ustanovení § 62 zůstává nedotčeno.

(3) Došlo-li podle § 52 k novému posouzení nároku na dávku nebo její
výši, dávka se

a) přizná, vyplatí nebo se její výše zvýší, a to zpětně nejvýše tři
měsíce ode dne, kdy orgán rozhodující o dávce zjistil, že je třeba nově
nárok na dávku nebo její výši posoudit, nebo kdy oprávněná osoba o
přiznání dávky, její výplatu nebo zvýšení požádá, nebo

b) odejme, její výplata se zastaví nebo se její výše sníží, a to ode
dne následujícího po dni, jimž uplynulo období, za které již byla dávka
vyplacena.
Ustanovení § 62 zůstává nedotčeno.

(4) Dojde-li ke změně částky nebo částek uvedených v § 8, upraví se
výše dávky ode dne této změny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700188