Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 54 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 54

§ 54

(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem
stanoveno jinak.

(2) Nárok na výplatu dávky nebo její části, jde-li o dávky uvedené v §
2 písm. a) , § 2 písm. b) v bodu 1 a v § 36 písm. a) a b), zaniká
uplynutím tří měsíců ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží;
to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1. Lhůta podle
předchozí věty neplyne po dobu řízení o dávce.

(3) Nárok na dávku uvedenou v § 2 písm. b) bodech 3 a 4 a § 36 písm. c)
a d), zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku

a) ode dne převzetí dítěte nebo ode dne právní moci rozhodnutí soudu o
svěření dítěte do pěstounské péče, jde-li o příspěvek při převzetí
dítěte podle § 41,

b) ode dne zakoupení motorového vozidla nebo zaplacení opravy
motorového vozidla, jde-li o příspěvek na zakoupení motorového vozidla
podle § 42,

c) ode dne narození dítěte, jde-li o porodné podle § 44,

d) ode dne převzetí dítěte do péče, jde-li o porodné podle § 45,

e) ode dne pohřbení podle zvláštního právního předpisu, ^48a) jde-li o
pohřebné podle § 47. Roční lhůta neplatí, jde-li o případ uvedený v §
53 odst. 1.

(4) Je-li oprávněná osoba ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
nebo ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, zaniká jí
nárok na dávku ode dne následujícího po uplynutí prvního kalendářního
měsíce vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného
opatření zabezpečovací detence. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu
trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací
detence, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí
věty sčítají. Ustanovení věty první neplatí, jde-li o nároky za dobu
přede dnem, od něhož podle věty první nárok na dávku zaniká nebo jde-li
o nárok na rodičovský příspěvek odsouzené ženy po dobu, po kterou
pečuje o dítě na základě povolení, které jí bylo vydáno na žádost, aby
ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své dítě podle zvláštního
právního předpisu ^48b). Ustanovení věty první neplatí také, jde-li o
nárok na rodičovský příspěvek ženy po dobu, po kterou tato ve výkonu
vazby má u sebe své dítě a stará se o něj podle zvláštního právního
předpisu ^48d ^48d).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700189