Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 57 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 57

§ 57

(1) Dávky uvedené v § 2 písm. a), § 2 písm. b) v bodu 1, § 36 písm. a)
a § 36 písm. b) se vyplácejí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního
měsíce, za který náležely, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po tomto měsíci. Nedosahuje-li dávka částky 100 Kč
měsíčně, vyplácí se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které dávka
náležela, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po
tomto kalendářním čtvrtletí. Úřad práce se může dohodnout s příjemcem
dávky, že bude dávku, která nedosahuje částky 100 Kč měsíčně, vyplácet
za delší období, než je uvedeno v předchozí větě; sjednané delší období
nesmí přesáhnout dobu jednoho roku a dávka se v takovém případě vyplatí
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto období.

(2) Dávky uvedené v § 2 písm. b) bodech 3 a 4, § 36 písm. c) a § 36
písm. d) se vyplácejí nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla dávka přiznána.

(3) zrušen

(4) Výše dávky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700192