Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 58 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 58

§ 58

(1) Dávky vyplácí úřad práce, který je příslušný k rozhodování o
dávkách.

(2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm.
a), § 2 písm. b) bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) ke změně místa,
kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu, zastaví úřad práce,
který byl před touto změnou k výplatě dávky příslušný, výplatu dávky, a
to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby dozvěděl. Úřad práce
uvedený v předchozí větě předá úřadu práce příslušnému podle místa
trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byla dávka
přiznána. Příslušný úřad práce vyplácí dávku od měsíční splátky
následující po měsíci, v němž byla výplata dávky zastavena.

(3) Dávka se poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo
pobočky zahraniční banky vykonávající činnost na území České republiky
nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice nebo se vyplácí
v hotovosti. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z
uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o
změnu způsobu výplaty dávky, je úřad práce povinen provést změnu
způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž byla žádost o změnu výplaty doručena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700193