Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 59 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 59

§ 59

(1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je
příjemcem dávky

a) zákonný zástupce oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené v
písmenech b) až d),

b) jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na
základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v
písmenech c) a d),

c) osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření,
jde-li o výplatu dávky podle § 19 odst. 2 nebo § 35, nejde-li o případ
uvedený v písmenu d),

d) ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá
oprávněná osoba v plném přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení).

(2) Úřad práce namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1 ustanoví
zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu
příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby
tím byly poškozeny zájmy osob, které je příjemce dávky povinen
vyživovat, anebo nemůže-li oprávněná osoba výplatu přijímat. Souhlas
oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v
případě, že oprávněná osoba nemůže výplatu přijímat.

(3) V případě, že příjemci dávky státní sociální podpory, nejde-li o
jednorázové dávky, je podle sdělení orgánu pomoci v hmotné nouzi ^48e)
vyplácen prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek podle
zvláštního právního předpisu ^48f) také příspěvek na živobytí nebo
doplatek na bydlení ^48g) alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích, je úřad práce povinen rozhodnout o ustanovení zvláštního
příjemce pro přijímání dávek státní sociální podpory, jsou-li splněny
podmínky, za nichž se ustavuje zvláštní příjemce podle odstavce 2.
Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 pro ustanovení
zvláštního příjemce podle věty první, úřad práce o tom vydá usnesení,
které pouze poznamená do spisu. Pro stanovení podmínky 6 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích se doby poskytování uvedených dávek hmotné
nouze prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek sčítají.

(4) Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a
zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít ve prospěch oprávněné
osoby. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněné osobě, která nemůže
výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněné osoby.

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku
použít bez souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z
bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

(6) Úřad práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou nebo
právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700194