Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 61 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 61

§ 61

(1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušnému úřadu práce
do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na
dávku, její výši nebo výplatu.

(2) Byl-li příjemce dávky vyzván příslušným orgánem státní sociální
podpory, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její
výši nebo výplatu, je povinen této výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi
dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán státní sociální podpory
delší lhůtu; neučiní-li tak v určené lhůtě, může být výplata dávky
zastavena, dávka může být odejmuta nebo nepřiznána, jestliže příjemce
byl ve výzvě na tento následek prokazatelně upozorněn.

(3) Osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízením o
dávce

a) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo
výplatu,

b) písemně ohlásit úřadu práce změny ve skutečnostech, které osvědčila
podle písmene a),

c) udělit písemný souhlas podle § 50.

(4) Osoba společně posuzovaná je povinna splnit povinnosti uvedené v
odstavci 3 písm. a) a c) na požádání oprávněné osoby. Pokud osoba
společně posuzovaná odmítne splnit povinnosti uvedené v odstavci 3
písm. a) a c), je úřad práce povinen vyzvat společně posuzovanou osobu,
aby tyto povinnosti splnila do osmi dnů ode dne vyzvání; úřad práce
může s osobou společně posuzovanou dohodnout pro splnění uvedených
povinností dobu delší než osm dnů. Povinnost uloženou v odstavci 3
písm. b) je osoba společně posuzovaná povinna splnit do osmi dnů ode
dne, kdy ke změně skutečností došlo.

(5) Je-li dávka nebo její výše podmíněna nepříznivým zdravotním stavem
oprávněné osoby nebo společně posuzované osoby, jsou oprávněná osoba
nebo tato společně posuzovaná osoba povinny podrobit se vyšetření
zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, jsou-li příslušným
orgánem státní sociální podpory k tomu vyzvány, a to ve lhůtě stanovené
orgánem, který uvedenou povinnost uložil. Výplata dávky může být
zastavena, nebo dávka může být odejmuta jestliže se osoba, jejíž
zdravotní stav je třeba zjistit, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu
nebo jinému odbornému vyšetření a příjemce dávky byl ve výzvě na tento
následek upozorněn.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700200