Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 62 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 62

§ 62

(1) Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost
nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností
předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než
náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v
nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit; to neplatí,
jde-li o přeplatek na rodičovském příspěvku. Jestliže byl rodiči
vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny podmínky nároku
na tento příspěvek, je rodič povinen vrátit úřadu práce vyplacené
částky rodičovského příspěvku, které mu nenáležely.

(2) Jestliže osoba s oprávněnou osobou společně posuzovaná způsobila,
že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, a v důsledku
toho vznikl přeplatek na dávce, je tato osoba povinna jej nahradit.

(3) Jestliže oprávněná osoba i osoba společně s ní posuzovaná způsobily
přeplatek na dávce, odpovídají za vrácení přeplatku na dávce společně a
nerozdílně. Oprávněná osoba a osoba s ní společně posuzovaná se
vzájemně vypořádají podle míry zavinění. Spory o vzájemném vypořádání
mezi těmito osobami rozhodují soudy. ^48d ^48d) Podle tohoto ustanovení se
postupuje, nejde-li o případ uvedený v § 63a odst. 2.

(4) Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši
zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy byla dávka vyplacena. Tříletá
lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě, po
dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou na úhradu
přeplatku prováděny srážky z dávky nebo příjmu nebo kdy jsou placeny
splátky na základě dohody o uznání dluhu. Pro vrácení poměrné části
příspěvku na zakoupení motorového vozidla platí lhůta uvedená v § 42
odst. 4.

(5) Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek
nepřesahuje částku 100 Kč u jednoho druhu dávky.

(6) O povinnosti vrátit dávku nebo její část podle odstavců 1 až 3
rozhoduje úřad práce, který dávku vyplácí nebo naposledy vyplácel.
Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vyplácené nebo
později přiznané dávky, a to i v případě, že jde o jinou dávku podle
tohoto zákona, než na jaké vznikl přeplatek; přitom platí obdobně
předpisy o výkonu soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy. ^48h)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700201