Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 67 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 67

§ 67

Zahájení řízení

(1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti
oprávněné osoby podané příslušnému úřadu práce na tiskopisu předepsaném
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádost lze podat nejdříve 60 dnů
přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku státní sociální podpory
žádá.

(2) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o
zastavení její výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci
úřední úřadem práce.

(3) Řízení o volbě nároku podle § 30 se zahajuje na základě písemné
žádosti oprávněné osoby, pokud tato osoba o volbu nároku nepožádala v
písemné žádosti o přiznání rodičovského příspěvku.

(4) Pokud není oprávněná osoba způsobilá k právním úkonům, ^55) jednají
za ni její zákonní zástupci, není-li dále stanoveno jinak. Je-li
nezletilá oprávněná osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného
orgánu do péče jiné osoby, zastupuje ji v řízení o dávkách namísto
zákonného zástupce tato osoba. Je-li nezletilá oprávněná osoba v plném
přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež,
zastupuje tuto osobu v řízení o dávkách tento ústav (zařízení) v
případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve větě druhé) nepožádal o
dávku nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná
výzva úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v
případě, kdy pobyt zákonného zástupce (osoby uvedené ve větě druhé)
není znám. Jde-li o rodičovský příspěvek nebo porodné, má právo jednat
v řízení o tuto dávku i nezletilý rodič starší 16 let a může mu být
tato dávka vyplácena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700216