Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 68 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 68

§ 68

Náležitosti žádosti

(1) Žádost o dávku musí obsahovat

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, k němuž jsou hlášeny
oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované podle § 7, a rodná
čísla těchto osob,

b) souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob podle §
50,

c) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena
(§ 58 odst. 2),

d) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných
osob (§ 5) v rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky
podmíněno příjmem,

e) jde-li o rodičovský příspěvek,

1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství, peněžité pomoci
nebo nemocenského poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o
jejich výši,

2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v
rodině, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v
rodině, které by s ohledem na věk mohly zakládat nárok na rodičovský
příspěvek, a dítěte, které zakládá nebo by mohlo zakládat nárok na
rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3,

3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících
rodinu podle § 31 odst. 1,

4. potvrzení o pobytu dítěte uvedeného v bodu 2 v jeslích, mateřské
škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku anebo v přípravné
třídě základní školy nebo ve škole poskytující základní nebo střední
vzdělání uvedených v § 30b odst. 2,

5. volbu nároku na rodičovský příspěvek, pokud rodič tuto volbu provádí
při podání žádosti o rodičovský příspěvek,

f) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na
dávku nebo její výši potřebné,

g) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na
základě vlastnictví k nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za
plnění poskytovaná s užíváním bytu a nákladů uvedených v § 25 odst. 1
písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení,

h) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm.
b) bodu 13 ^3i),

i) rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, jde-li o nároky na
dávky uvedené v § 36, nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem,
popřípadě rozhodnutí příslušného orgánu o dočasném svěření dítěte do
péče osoby, která má zájem stát se pěstounem nebo návrh, který byl
podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem
dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
osobně pečuje, jde-li o nároky podle § 43,

j) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1
písm. b) bodu 2 a údaj o tom, která z osob společně posuzovaných
výživné nebo obdobné plnění poskytovala.

(2) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní rok, považuje se za doklad, kterým se příjmy prokazují,

a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené

1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, 2 a 4 a písm. c) , d) a h),

2. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 3, pokud nejsou zdaněny zvláštní sazbou
daně podle zákona o daních z příjmů,

3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 13,

4. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud jsou předmětem daně z příjmů podle
zákona o daních z příjmů a nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle
zákona o daních z příjmů,

5. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud se neprokazují způsobem uvedeným v č.
4, jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 až 3 a lze je
prokázat potvrzením,

b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy.

(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní čtvrtletí, považují se za doklad, kterým se příjmy
prokazují,

a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené

1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, písm. c), d) a h) a příjmy uvedené v §
5 odst. 1 písm. b), bodech 3 až 13,

2. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům
uvedeným v č. 1 a lze je prokázat potvrzením,

b) prohlášení o výši příjmů, jde-li o ostatní příjmy.

(4) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v
odstavci 2 písm. b) a v odstavci 3 písm. b), může orgán státní sociální
podpory rozhodující o dávce v případě pochybností požádat o potvrzení o
takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka.

(5) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající
v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky
povinné školní docházky po tomto roce následující, a potvrzení o
přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30.
září, pokud v jednotlivých případech úřad práce neumožní, že lze
potvrzení předložit v pozdějším termínu.

(6) Veškerá písemná podání v řízení o dávkách se předkládají v češtině;
listinné doklady v jiných jazycích musí být opatřeny úředním překladem
do češtiny, pokud orgán o dávkách rozhodující v odůvodněných případech
od tohoto překladu neupustí.

(7) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí
příslušných orgánů ^21) nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení
potvrzení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700217