Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 70 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 70

§ 70

(1) Rozhoduje-li úřad práce o dávce v případech, kdy se nevydává
rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její
výši, není-li dále stanoveno jinak. Písemné oznámení se nedoručuje,
nenáleží-li výplata dávky podle § 51 odst. 1 věty třetí a odst. 2 věty
čtvrté. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou.

(2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů
ode dne výplaty první splátky

a) dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky,

b) rodičovského příspěvku po dovršení věkové hranice dítěte, která
zakládá nárok na volbu rodiče na rodičovský příspěvek, jde-li o volbu
nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 a úřad práce
rozhodnutí nevydal.

(3) Námitky se podávají písemně u příslušného úřadu práce, který dávku
přiznal. Úřad práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly,
rozhodnutí o dávce.

(4) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení
částek životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení
věku stanoveného pro používání vyšší částky životního minima. Pro
podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700222