Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 3 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 3

§ 3

Okruh oprávněných osob

(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených
podmínek pouze fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby
společně s ní posuzované

a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle
zvláštního právního předpisu ^1c), jde-li o státní občany České
republiky, nebo

b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního
předpisu ^1d ^1d), jde-li o cizince.

(2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v
případě, kdy osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území
České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu ^1d ^1d),
pokud jsou

a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního
právního předpisu ^1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode
dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,

b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území
České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e), s
výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém
středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,

c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče
nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče,

d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském
společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo jim
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu ^1f ^1f), pokud mají na území České republiky
bydliště,

e) rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu ^1f ^1f), pokud mají na území České republiky
bydliště,

f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního
předpisu ^1g),

g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana ^1h).

(3) Krajský úřad příslušný podle místa pobytu osoby může v odůvodněných
případech prominout podmínku trvalého pobytu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700112