Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 7 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 7

§ 7

(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále
stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a
není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná
z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně
posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, sociálního příplatku a
rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně
posuzována pro účely přídavku na dítě nebo sociálního příplatku, může
být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro
příspěvek na bydlení podle odstavce 6, jsou-li splněny podmínky pro
takový postup.

(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,

a) nezaopatřené děti (§ 11),

b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují
i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči
rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner ^31a ^31a ^31a)
rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené
osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé, partneři ^31a ^31a ^31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče
posuzované podle písmene b),

d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a
jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů,
pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady
na své potřeby. ^7)

(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na
své potřeby, se považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno
jinak, jde-li o

a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)];
pokud rodiče dítěte uvedení v odstavci 2 písm. b) části věty před
středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s
nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a
bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy
obou rodičů podle zvláštního právního předpisu, ^7a) posuzuje se s
nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto
rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni
kalendářního čtvrtletí,

b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou
v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu; ^1) ustanovení písmene a) části
věty za středníkem přitom platí obdobně,

c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.

(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení)
pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za
plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro
péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem
stravování, ubytování a ošacení.

(5) Jde-li o sociální příplatek, nepřihlíží se kromě nezaopatřených
dětí uvedených v odstavci 4 jako ke společně posuzované osobě k
nezaopatřenému dítěti svěřenému do pěstounské péče nebo svěřenému do
péče uvedené v § 43 odst. 2, včetně nezaopatřeného dítěte, jemuž náleží
příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení zletilosti (§ 38), a
nezaopatřeného dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte
proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná
nebo vyšší než uvedený příspěvek (§ 40), a k dítěti svěřenému do péče
uvedené v § 43 odst. 3. Za stejných podmínek jako ve větě první se
nepřihlíží, jde-li o sociální příplatek, k dítěti, které je v osobní
péči osoby, která nemá k dítěti vyživovací povinnost, jestliže probíhá
soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte (§ 43 odst. 3).

(6) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby,
s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny
k trvalému pobytu; ^1a) podmínka, aby spolu trvale žily a společně
uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

(7) Úřad práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby
uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců
prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně
posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá
ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně
byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek
na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému
pobytu.

(8) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič,
který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K
druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen
žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v
odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič,
který žije v registrovaném partnerství ^31a ^31a ^31a).

(9) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 6 jsou i osoby,
které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§
12), zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k
trvalému pobytu.

(10) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací
detence nebo je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se
nepovažuje za osobu společně posuzovanou po uplynutí prvního
kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby
doba výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření
zabezpečovací detence, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce
podle předchozí věty sčítají.

(11) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče
nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona považuje

a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než
rodiče, ^32)

b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte, ^33)

c) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči
budoucího osvojitele o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím
soudu o osvojení, ^34)

d) rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem, ^35)

e) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu, ^36),

f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle
zvláštního právního předpisu ^18) do péče osoby, která má zájem stát se
pěstounem,

g) rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě. ^37)

(12) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 11 se pro
nárok na dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí
soudu, podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení
osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá
vyživovací povinnost, osobně pečuje.

(13) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3
písm. c) a § 31 odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se
kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované
partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu
Evropské unie.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700116