Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 12 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 12

§ 12

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:

a) studium na středních a vysokých školách v České republice, ^10) s
výjimkou

1. studia za trvání služebního poměru,

2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na
středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno
podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v
nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou
činnost pro osoby se zdravotním postižením ^38a) prováděná podle
předpisů o zaměstnanosti, ^10a)

c) studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na
roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.

(2) Studiem na středních školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto
zákona rozumí studium

a) na středních školách a konzervatořích, ^39) zapsaných do rejstříku
škol a školských zařízení, ^40 ^40)

b) na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a
spravedlnosti, ^41)

c) na vyšších odborných školách ^42) zapsaných do rejstříku škol a
školských zařízení. ^40 ^40)

(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto
zákona rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a
doktorském studijním programu. ^43)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700121