Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 64 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 64

§ 64

(1) Zaměstnanci České republiky a zaměstnanci kraje zařazení do
krajského úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se
kterými se seznámili při provádění státní sociální podpory nebo v přímé
souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví jinak. Tato povinnost trvá i
po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost
mohou být zaměstnanci uvedených orgánů zproštěni pouze tím, v jehož
zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

(2) Údaje týkající se oprávněných osob nebo příjemců dávky, státních
orgánů nebo jiných fyzických nebo právnických osob, které se orgány
státní sociální podpory při své činnosti dozvědí, sdělují jiným
subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní zákon ^20) nebo tento zákon;
jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se souhlasem
oprávněné osoby nebo příjemce dávky, státního orgánu nebo jiných
fyzických nebo právnických osob.

(3) Orgány státní sociální podpory jsou povinny na žádost poskytovat

a) orgánům sociálního zabezpečení ^49) a obecním úřadům údaje potřebné
pro rozhodování o dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění
a o dalších sociálních dávkách a orgánům sociálního zabezpečení
posuzujícím zdravotní stav podle § 9 odst. 2 písm. a) a b) údaje o
nezaopatřenosti dítěte, obecním úřadům a krajským úřadům a Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné pro účely sociálně-právní
ochrany dětí orgánům pomoci v hmotné nouzi údaje potřebné pro
rozhodování o pomoci v hmotné nouzi, ^49a) obecním úřadům a krajským
úřadům údaje potřebné pro rozhodování o dávkách sociální péče,

b) správcům daně ^50) údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní,

c) zdravotním pojišťovnám ^51) údaje potřebné pro stanovení pojistného
na veřejné zdravotní pojištění,

d) úřadům práce ^52) údaje potřebné pro nároky vyplývající z předpisů o
zaměstnanosti,

e) orgánům činným v trestním řízení ^53) údaje potřebné pro trestní
řízení,

f) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro občanské soudní řízení
a správní řízení,

g) orgánům oprávněným podle zvláštního zákona ^54) ke kontrole činností
orgánů státní sociální podpory údaje potřebné k provádění této
kontroly,

h) Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických
registrů, s výjimkou údajů týkajících se jednotlivých osob.

(4) Orgány státní sociální podpory jsou povinny

a) Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytovat informace v
případech vyřizování stížností a zobecněné informace a souhrnné údaje,
s výjimkou jmenných údajů, které orgán státní sociální podpory získá
při své činnosti; tím není dotčena povinnost podle § 63 odst. 3,

b) na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního zákona ke
kontrole činnosti orgánů provádějících státní sociální podporu
informace potřebné k provádění této kontroly,

c) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v
souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.

(5) Úřady práce jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené v
odstavci 4 písm. a) též příslušnému krajskému úřadu.

(6) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které Ministerstvo práce a
sociálních věcí a orgány státní sociální podpory získají při své
činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány
zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické
činnosti nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí pro analytickou a
koncepční činnost.

(7) Úřad práce, který je příslušný k rozhodování o dávce, je povinen na
žádost fyzické nebo právnické osoby, která prokáže, že má vůči jiné
osobě podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí splatnou
pohledávku, sdělit písemně, zda tato jiná osoba je poživatelem dávky
podle tohoto zákona a v jaké výši je tato dávka vyplácena.

(8) Příslušný úřad práce je povinen pro účely přiznání stipendia podle
zvláštního právního předpisu ^54a) na žádost oprávněné osoby, která
pobírá přídavek na dítě, písemně sdělit, že příjem rozhodný pro
přiznání přídavku na dítě nepřevýšil součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 1,50.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700204