Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 64a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 64a

§ 64a

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí a orgány státní sociální
podpory jsou oprávněny získávat a zpracovávat údaje potřebné pro
rozhodování o dávkách státní sociální podpory v souvislosti s plněním
úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství, ^54b ^54b ^54b ^54b) a to v
rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů. Orgány státní sociální
podpory jsou povinny předat tyto údaje Ministerstvu práce a sociálních
věcí, a to v rozsahu a termínech stanovených Ministerstvem práce a
sociálních věcí.

(2) Pro povinnost státních orgánů a dalších právnických a fyzických
osob sdělovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje nezbytné pro
plnění úkolů vyplývajících pro Ministerstvo práce a sociálních věcí z
práva Evropských společenství, ^54b ^54b ^54b ^54b) a to včetně údajů o dávkách
obdobných dávkám státní sociální podpory poskytovaným z ciziny, platí §
63 odst. 3 věta čtvrtá obdobně.

(3) Údaje získané Ministerstvem práce a sociálních věcí podle odstavců
1 a 2 jsou součástí informačního systému uvedeného v § 63 odst. 3.

(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje

a) České správě sociálního zabezpečení ze svých informačních systémů
údaje o datu přiznání, druhu a výši dávky státní sociální podpory pro
plnění úkolů vyplývajících pro ni z práva Evropských společenství, ^54b ^54b ^54b ^54b)
a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení; uvedené údaje se
poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) na žádost dalším orgánům příslušným plnit úkoly vyplývající pro ně z
práva Evropských společenství ^54b ^54b ^54b ^54b) údaje v oblasti státní sociální
podpory nezbytné pro plnění těchto úkolů, a to v rozsahu nezbytném pro
plnění těchto úkolů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700205