Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna obchodního zákoníku

Paragrafy:   § 133  

§ 133

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992
Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993
Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996
Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998
Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000
Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 6 se za slovy "zahájení řízení o vyrovnání," vkládají
slova "nařízení exekuce, vydání exekučního příkazu k prodeji podniku a
exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve
společnosti s ručením omezeným nebo podílu komanditisty v komanditní
společnosti, se jménem a sídlem soudního exekutora podle zvláštního
právního předpisu,^1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

"1a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

2. V § 183b odst. 3 písm. a) se slova "a Českou národní banku"
nahrazují slovy " , Českou národní banku a další osoby".


Exekuční řád ›  ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000045