Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA X - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA X - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYKÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA

Paragrafy:   § 116   § 117   § 117a   § 117b   § 118   § 119   § 120   § 120a   § 121   § 122   § 123  

Obecná ustanovení

§ 116

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárné
provinění.

(2) Kárným proviněním exekutora, kandidáta nebo koncipienta je závažné
nebo opětovné

a) porušení jeho povinností stanovených právním nebo stavovským
předpisem anebo usnesením Komory, nebo

b) narušení důstojnosti exekutorského povolání jeho chováním.

(3) Exekutorovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných
opatření:

a) napomenutí,

b) písemné napomenutí,

c) pokutu až do výše stonásobku základu podle odstavce 6,

d) odvolání z exekutorského úřadu.

(4) Kandidátovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných
opatření:

a) napomenutí,

b) písemné napomenutí,

c) pokutu až do výše desetinásobku základu podle odstavce 6,

d) odvolání ze zastupování.

(5) Koncipientovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto
kárných opatření:

a) napomenutí,

b) písemné napomenutí,

c) pokutu až do výše dvojnásobku základu podle odstavce 6.

(6) Základem pro určení pokuty podle odstavců 3 až 5 je všeobecný
vyměřovací základ stanovený podle zákona o důchodovém pojištění za
kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, v němž se
exekutor, kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění.

(7) Jestliže bylo uloženo kárné opatření odvolání z exekutorského
úřadu, nesmí být odvolaný exekutor po dobu 5 let od právní moci
rozhodnutí o odvolání jmenován exekutorem. Jestliže bylo uloženo kárné
opatření odvolání ze zastupování, nesmí být odvolaný kandidát po dobu
pěti let od právní moci rozhodnutí o odvolání ustanoven zástupcem nebo
být jmenován exekutorem.

(8) Příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem státního rozpočtu,
příjem z pokut uložených kandidátům a koncipientům připadá Komoře.
Nezaplatí-li kandidát nebo koncipient ve lhůtě pokutu, provede výkon
rozhodnutí o uložení kárného opatření pokuty na návrh Komory soud podle
zvláštního právního předpisu ^20a).

(9) Odpovědnost exekutora, kandidáta nebo koncipienta za kárné
provinění zaniká, nebyl-li do 3 let od jeho spáchání podán návrh na
zahájení kárného řízení.

nadpis vypuštěn

§ 117

(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou.

(2) Kárnou žalobu je oprávněn podat

a) ministr proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo
koncipientovi,

b) předseda revizní komise a předseda kontrolní komise ve věcech
působnosti těchto komisí proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi
nebo koncipientovi,

c) předseda krajského soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu
tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora či
zástupci exekutora,

d) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu
tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora,

e) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který byl tímto soudem
pověřen provedením exekuce, proti kandidátovi nebo koncipientovi tohoto
exekutora nebo zástupci exekutora

(dále jen „kárný žalobce“).

(3) Kárná žaloba musí být podána do 6 měsíců ode dne, kdy se kárný
žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy ke kárnému provinění došlo. Do šestiměsíční lhůty se nezapočítává
doba, po kterou se provádějí přípravné úkony k prověření, zda ke
kárnému provinění došlo, nejvýše však v délce dvou měsíců.

(4) Kárná žaloba musí obsahovat jméno a příjmení exekutora, kandidáta
nebo koncipienta, proti němuž žaloba směřuje, jeho sídlo, sídlo
exekutora, u něhož je kandidát nebo koncipient zaměstnán, popis skutku,
pro který se navrhuje zahájení kárného řízení, a označení důkazů, o
které se návrh opírá. Ke kárné žalobě se připojí důkazy, které má kárný
žalobce k dispozici.

Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi

§ 117a

(1) O tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění,
a o uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení pro každou věc
ustanovený tříčlenný kárný senát.

(2) Na návrh člena kárného senátu prezident Komory nebo viceprezident
Komory, účastní-li se prezident Komory jinak ve věci, se souhlasem
prezidia Komory odvolá člena kárného senátu, který závažným způsobem
porušil své povinnosti či jinak ohrozil důvěru v řádné a nestranné
rozhodování kárného senátu. Zanikne-li funkce některého z členů kárného
senátu, kárná komise Komory bez odkladu zvolí nového člena.

§ 117b

(1) O podání kárné žaloby vyrozumí předseda kárného senátu kandidáta
nebo koncipienta, proti němuž se kárné řízení vede (dále jen „kárně
obviněný“), jejím doručením. Poučí jej o právu zvolit si zástupce z řad
exekutorů nebo advokátů, vyjádřit se ke skutečnostem, které se mu
kladou za vinu, a navrhnout důkazy na svou obhajobu. O zahájení řízení
se vyrozumí též ministr, pokud není kárným žalobcem.

(2) Kárně obviněnému, který není zastoupen, ustanoví kárný senát
opatrovníka, jestliže to vyžaduje ochrana jeho zájmů, zejména byl-li
stižen duševní poruchou nebo chorobou, která mu brání náležitě se
hájit. Opatrovníkem ustanoví kárný senát exekutora nebo advokáta s
jejich souhlasem.

§ 118

(1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které
jsou mu kladeny za vinu, a navrhovat důkazy na svou obhajobu. Kárně
obviněný může být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.

(2) V řízení lze vyslýchat svědky, znalce a účastníky, jen když se
dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď.

(3) Pověřený člen kárného senátu provede potřebná šetření, zejména
zjistí potřebné další skutečnosti a důkazy, nejsou-li v návrhu uvedeny,
a jde-li o listiny nebo jiné věci, opatří je k provedení důkazu. Úkony,
které v kárném řízení nemohou být provedeny, provede na dožádání
kárného senátu a na náklady Komory soud; soud dožádání vyhoví, nejde-li
o úkon podle zákona nepřípustný. Soud přitom učiní všechna rozhodnutí,
která jsou k provedení dožádání potřebná.

§ 119

(1) Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, jestliže

a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět,

b) skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora,

c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění,

d) kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení,
pravomocně odsouzen v trestním řízení.

(2) Kárný senát řízení přeruší, má-li za to, že skutek, který se kárně
obviněnému klade za vinu, má znaky trestného činu, a věc předloží
příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

(3) Kárný senát přeruší kárné řízení také tehdy, dozví-li se, že pro
skutek, pro který bylo kárné řízení zahájeno, se proti kárně obviněnému
vede trestní stíhání.

(4) Kárný senát pokračuje v řízení, jestliže orgán činný v trestním
řízení rozhodl jinak než podle odstavce 1 písm. d).

(5) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného
řízení, určí jeho předseda termín ústního jednání a vyrozumí o něm
kárného žalobce, kárně obviněného, a má-li zástupce, také jeho
zástupce. Má-li kárně obviněný ustanoveného opatrovníka podle § 117
odst. 6, termín ústního jednání se sdělí jen opatrovníkovi. Je-li třeba
vyslechnout svědky, předvolá je předseda kárného senátu k ústnímu
jednání.

§ 120

(1) Dojde-li kárný senát k závěru, že kandidát se dopustil kárného
provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření podle § 116
odst. 4. Dojde-li kárný senát k závěru, že koncipient se dopustil
kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření
podle § 116 odst. 5.

(2) Dojde-li kárný senát k závěru, že se kárně obviněný kárného
provinění nedopustil nebo mu nelze kárné provinění prokázat, rozhodne,
že kárně obviněný se kárného obvinění zprošťuje.

(3) Kárný senát zastaví kárné řízení, jestliže vyjde najevo některý z
důvodů zastavení uvedených v § 119 odst. 1 při ústním jednání.

(4) Jestliže kárný senát kárnou žalobu zamítl nebo kárně obviněného
obvinění zprostil, má kandidát nebo koncipient, proti němuž se kárné
řízení vedlo, nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v
souvislosti s kárným řízením. Bylo-li kárné řízení zahájeno na návrh
kárného žalobce podle § 117 odst. 2 písm. a), c), d) nebo e), má
kandidát nebo koncipient, proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na
náhradu vůči státu. Bylo-li kárné řízení zahájeno na návrh kárného
žalobce podle § 117 odst. 2 písm. b), má kandidát nebo koncipient,
proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na náhradu vůči Komoře.

(5) Náklady kárného řízení nese Komora. V rozhodnutí podle odstavce 1
uloží kárný senát kárně obviněnému, aby zaplatil Komoře náklady řízení
stanovené paušální částkou v kárném řádu.

(6) Komora nahradí svědkovi hotové výdaje a výdělek, který mu
prokazatelně ušel. Nárok je třeba uplatnit u Komory do 3 dnů od
výslechu, jinak zaniká; o tom musí být svědek poučen. Náhrada hotových
výdajů a poskytování odměn znalcům a tlumočníkům se řídí zvláštními
právními předpisy ^20b).

§ 120a

(1) Pro rozhodnutí v kárném řízení je rozhodující skutkový a právní
stav v době, kdy ke kárnému provinění došlo; pozdější právní úpravy se
použije, jestliže je to pro kárně obviněného příznivější.

(2) Rozhodnutí kárného senátu musí být písemné a musí obsahovat výrok a
odůvodnění; pro doručování se použijí přiměřeně ustanovení správního
řádu o doručování rozhodnutí vydaných ve správním řízení.

(3) Rozhodnutí kárného senátu se doručí kárně obviněnému a kárnému
žalobci do vlastních rukou. Má-li kárně obviněný v řízení zástupce nebo
opatrovníka, doručí se jim rozhodnutí namísto kárně obviněnému. Dále se
doručí ministrovi, pokud nebyl kárným žalobcem.

(4) Proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání přípustné.

(5) Kárný žalobce je oprávněn podat žalobu podle zvláštního právního
předpisu ^21) proti rozhodnutí kárného senátu podle § 120 odst. 1 až 3,
jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem.

§ 121

Kárné řízení proti exekutorovi

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi
se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a
státních zástupců ^21).

(2) Opatření potřebná k výkonu uloženého kárného opatření provede
ministerstvo.

§ 122

Pozastavení výkonu exekutorského úřadu

(1) Ministr může pozastavit exekutorovi výkon exekutorského úřadu,
jestliže bylo proti němu zahájeno trestní řízení za úmyslný trestný čin
nebo za trestný čin související s exekuční činností, a to až do právní
moci rozhodnutí.

(2) Ministr pozastaví exekutorovi výkon exekutorského úřadu po dobu
výkonu trestu odnětí svobody, jestliže nejsou dány důvody pro jeho
odvolání.

(3) Po dobu pozastavení výkonu exekutorského úřadu nesmí exekutor
vykonávat exekutorskou činnost.

(4) Proti rozhodnutí ministra o pozastavení výkonu exekutorského úřadu
lze podat žalobu u soudu. ^22)

§ 123

Zahlazení kárného postihu

Po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření
se pro účely kárné odpovědnosti hledí na exekutora, kandidáta nebo
koncipienta, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán. Jestliže výkon
kárného opatření do té doby neskončil, kárný postih se zahlazuje
vykonáním kárného opatření.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA X - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000073