Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA XIII - CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA XIII - CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYCENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ

Paragrafy:   § 125  

§ 125

(1) Komora vede centrální evidenci exekucí, v níž se evidují

a) pravomocná usnesení o nařízení exekuce,

b) pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce,

c) dražební vyhlášky vydané podle § 336b odst. 2 a § 338o odst. 2
občanského soudního řádu,

d) oznámení dražebního roku podle § 328b odst. 3 občanského soudního
řádu.

(2) Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden,
provozován a spravován Komorou. Komora zveřejňuje údaje z centrální
evidence exekucí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Zápisy do centrální evidence exekucí provede elektronicky exekutor,
který je pověřen exekucí, v přiměřené lhůtě.

(4) Postup pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro
její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva.

(5) Nestanoví-li se dále jinak, náleží za poskytnutí údajů z centrální
evidence exekucí Komoře odměna, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou.

(6) Odměna podle odstavce 5 Komoře nenáleží

a) za poskytnutí údajů podle odstavce 1 písm. c) a d),

b) za poskytnutí údajů podle odstavce 1 ministerstvu nebo soudům.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA XIII - CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000076