Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 2 - Exekuce přikázáním pohledávky 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 2 - Exekuce přikázáním pohledávky

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYExekuce přikázáním pohledávky

Paragrafy:   § 62   § 63   § 64   § 65  

§ 62

zrušen

§ 63

Exekuci postižením jiných majetkových práv lze provést také postižením
podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo
postižením členských práv a povinností povinného jako člena v družstvu
(dále jen "postižení podílu společníka ve společnosti").

§ 64

(1) Patenty, průmyslové vzory a ochranné známky, které byly povinnému
uděleny a jsou pro něj zapsány v patentovém rejstříku, v rejstříku
průmyslových vzorů nebo v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem
průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad"), a licence (souhlasy) k
využívání vynálezu chráněného patentem, licence k využívání
průmyslového vzoru chráněného osvědčením a licence k užívání ochranné
známky, které povinný poskytl třetím osobám, exekutor sepíše, jakmile
se o nich dozví. Patentové listiny a osvědčení o zápisu průmyslových
vzorů a osvědčení o zápisu ochranných známek se vždy odevzdají
exekutorovi. V případě potřeby nebo pochybností si exekutor vyžádá od
Úřadu zprávu. Je-li třeba, při jejich odebrání se postupuje přiměřeně
podle ustanovení o exekuci odebráním věci.

(2) Po sepsání exekutor sdělí Úřadu, jaké patenty, průmyslové vzory a
ochranné známky, které byly povinnému uděleny a které Úřad pro
povinného zapsal do patentového rejstříku nebo do rejstříku
průmyslových vzorů anebo do rejstříku ochranných známek, a jaké licence
(souhlasy) k využívání vynálezu chráněnému patentem, licence k
využívání průmyslového vzoru chráněného osvědčením a licence k užívání
ochranných známek, které povinný poskytl třetím osobám, byly sepsány,
kdy k sepsání došlo a že povinný s nimi nesmí počínaje tímto dnem
nakládat. Úřad obsah sdělení zapíše do svého patentového rejstříku nebo
rejstříku průmyslových vzorů anebo do rejstříku ochranných známek
vedených podle zvláštních právních předpisů. ^17)

(3) Sepsané patenty (patentové listiny), průmyslové vzory (osvědčení o
zápisu průmyslových vzorů) a ochranné známky (osvědčení o zápisu
ochranných známek do rejstříku) exekutor zpeněží; postupuje přitom
přiměřeně podle ustanovení o exekuci prodejem movitých věcí. Všechna
práva při převodu patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek,
která jinak přísluší povinnému jako jejich majiteli zapsanému v
patentovém rejstříku, v rejstříku průmyslových vzorů a rejstříku
ochranných známek, vykonává po dobu exekuce exekutor.

(4) Se získanou částkou se naloží jako s výtěžkem prodeje.

(5) Pro exekuci práv z licence k využívání vynálezu chráněného
patentem, práv z licence k využívání průmyslového vzoru chráněného
osvědčením a práv z licence k užívání ochranných známek, které povinný
poskytl třetím osobám, se použijí ustanovení o exekuci přikázáním
jiných peněžitých pohledávek. Exekuční příkaz se doručí i Úřadu.

(6) Po jejich zpeněžení exekutor vyrozumí Úřad o převodu patentu,
průmyslového vzoru a ochranné známky a o nabyvateli těchto práv. Úřad
poté provede zápis o převodu v patentovém rejstříku, v rejstříku
průmyslových vzorů nebo v rejstříku ochranných známek. Byla-li exekuce
zastavena, exekutor vyrozumí po právní moci rozhodnutí Úřad.

(7) Exekucí nelze postihnout práva spojená výhradně s osobou povinného,
zejména právo na původcovství.

§ 65

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce
přikázáním pohledávky přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu
upravující výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE ›  DÍL 2 - Exekuce přikázáním pohledávky

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000154