Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 3 - Zaměstnanci exekutora 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 3 - Zaměstnanci exekutora

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZaměstnanci exekutora

Paragrafy:   § 19   § 20   § 21   § 22   § 23   § 24   § 25   § 26   § 27  

Exekutorský koncipient

§ 19

(1) Exekutorský koncipient (dále jen "koncipient") je zaměstnanec
exekutora zapsaný do seznamu koncipientů.

(2) Seznam koncipientů vede Komora.

§ 20

(1) Komora zapíše do seznamu koncipientů na návrh exekutora občana
České republiky, který

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké
školy se sídlem v České republice,

c) je bezúhonný,

d) je v pracovním poměru u exekutora.

(2) Zápis do seznamu koncipientů vykoná Komora do 1 měsíce ode dne
doručení návrhu exekutora. Provedení zápisu, jakož i odmítnutí
provedení zápisu oznámí Komora koncipientovi a exekutorovi, u kterého
je koncipient v pracovním poměru.

(3) Ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu koncipientů, a
s jeho souhlasem i exekutor, u kterého je ten, kdo nebyl ve stanovené
lhůtě zapsán do seznamu koncipientů, v pracovním poměru, má právo
domáhat se provedení zápisu návrhem u soudu. Nepodá-li kterákoli z
uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení oznámení Komory o
odmítnutí provedení zápisu, nejpozději však do 6 měsíců od doručení
návrhu na zápis do seznamu koncipientů Komoře, právo na provedení
zápisu toho, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu
koncipientů, zaniká.

§ 21

(1) Exekutor může koncipienta písemně pověřit prováděním úkonů, které
jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti.

(2) Exekutor však nemůže pověřit koncipienta k vydání exekučního
příkazu. Koncipient nemůže vykonat dražbu nemovitosti nebo podniku,
vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitosti nebo podniku ani
zřizovat exekutorské zástavní právo.

§ 22

(1) Komora vyškrtne ze seznamu koncipientů toho,

a) kdo zemřel a nebo kdo byl prohlášen za mrtvého,

b) kdo pozbyl státní občanství České republiky,

c) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost
k právním úkonům byla omezena,

d) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný
čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností,

e) kdo písemně požádal Komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu,

f) komu skončil pracovní poměr u exekutora,

g) kdo byl zapsán do seznamu exekutorských kandidátů.

(2) Vyškrtnutí ze seznamu koncipientů oznámí Komora koncipientovi a
exekutorovi, u kterého je a nebo byl koncipient v pracovním poměru.

(3) Ten, kdo byl ze seznamu koncipientů vyškrtnut, a s jeho souhlasem i
exekutor, u kterého je ten, kdo byl ze seznamu koncipientů vyškrtnut, v
pracovním poměru, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
Nepodá-li kterákoli z uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení
oznámení Komory o vyškrtnutí ze seznamu koncipientů, právo na ochranu
toho, kdo byl vyškrtnut ze seznamu koncipientů, zaniká.

Exekutorský kandidát

§ 23

(1) Exekutorský kandidát (dále jen "kandidát") je zaměstnanec exekutora
zapsaný do seznamu exekutorských kandidátů.

(2) Seznam kandidátů vede Komora.

§ 24

(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu
kandidátů toho, kdo

a) je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal
důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f),

b) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi,

c) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Složení exekutorské zkoušky se musí umožnit každému, kdo splňuje
podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a b).

(3) Zápis podle odstavce 1 provede Komora do 1 měsíce ode dne doručení
žádosti. Provedení zápisu oznámí Komora kandidátovi a exekutorovi, u
kterého je kandidát v pracovním poměru.

(4) Ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu kandidátů, a s
jeho souhlasem i exekutor, u kterého je ten, kdo nebyl ve stanovené
lhůtě zapsán do seznamu kandidátů, v pracovním poměru, má právo domáhat
se provedení zápisu do seznamu kandidátů návrhem u soudu. Nepodá-li
kterákoli z uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení oznámení
Komory o odmítnutí provedení zápisu do seznamu kandidátů, nejpozději
však do 6 měsíců od doručení návrhu na zápis do seznamu kandidátů
Komoře, právo na provedení zápisu toho, kdo nebyl ve stanovené lhůtě
zapsán do seznamu kandidátů, zaniká.

§ 25

Exekutor může kandidáta písemně pověřit prováděním úkonů v exekuční
nebo další činnosti.

§ 26

(1) Komora vyškrtne kandidáta ze seznamu kandidátů z důvodů uvedených v
§ 22 odst. 1 písm. a) až f).

(2) Vyškrtnutí oznámí kandidátovi a exekutorovi, u kterého je a nebo
byl kandidát v pracovním poměru.

(3) Ten, kdo byl ze seznamu kandidátů vyškrtnut, a s jeho souhlasem i
exekutor, u kterého je ten, kdo byl ze seznamu kandidátů vyškrtnut, v
pracovním poměru, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
Nepodá-li kterákoli z uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení
oznámení Komory o vyškrtnutí ze seznamu kandidátů, právo na ochranu
toho, kdo byl vyškrtnut ze seznamu kandidátů, zaniká.

§ 27

Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora

(1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora
a další zaměstnance.

(2) Exekutor může vykonavatele exekutora písemně pověřit prováděním
úkonů, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu
provádí vykonavatel ^3a). Další zaměstnance může pověřit prováděním
jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

(3) Vykonavatelem exekutora může být občan České republiky, který

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) je bezúhonný,

c) má úplné středoškolské vzdělání,

d) je v pracovním poměru u exekutora po dobu nejméně 1 roku,

e) složil kvalifikační zkoušku vykonavatele exekutora.

(4) Rozsah a způsob kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora určí
Komora podle § 110 odst. 7 písm. c) a § 110 odst. 8.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA II - EXEKUTOR ›  DÍL 3 - Zaměstnanci exekutora

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000093