Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 1 - Manipulace se spisy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 1 - Manipulace se spisy

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYManipulace se spisy

Paragrafy:   § 93   § 94   § 95   § 96   § 97   § 98   § 99   § 100   § 101  

§ 93

(1) Nejsou-li spisy ukončené, musí být uloženy v kanceláři exekutora
tak, aby byly jak exekutorovi, tak kontrolním orgánům kdykoliv
přístupné. Nemá-li exekutor takový spis u sebe, musí být ze záznamu v
příslušném registru zřejmé, kde se spis nachází.

(2) Opisy a potvrzení ze spisů uložených v kanceláři exekutora vydává
na žádost oprávněných orgánů a osob exekutor nebo jím pověřený
zaměstnanec.

Nahlížení do spisů

§ 94

(1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou
uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné
osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem
nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se
ve spisu provede záznam.

(2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis
zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho
nahlédnout.

(3) Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze
žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v
souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se
činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.

§ 95

(1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo,
Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství,
finanční úřady a katastrální úřady.

(2) Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní
nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán
uvedený v odstavci 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost
nahlédnout do spisu.

(3) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné
důvody, exekutor na žádost povolí, aby nahlédl do exekučního spisu a
aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž
právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

§ 96

Půjčování spisů

Exekutor předá kopie požadovaných listin z exekučního spisu, případně
kopii celého spisu na základě písemné žádosti orgánům činným v trestním
řízení, soudům, finančním úřadům, katastrálním úřadům a znalcům.
Nepostačí-li poskytnutí kopií listin nebo kopie celého spisu, umožní
exekutor osobám pověřeným těmito orgány nahlížení do spisu; jen je-li
to zcela nezbytné, spis jim zapůjčí. Na půjčování spisů ministerstvu se
vztahuje § 7 odst. 4 písm. a); obdobně se postupuje při předkládání
věci soudu v souvislosti s rozhodováním soudu v exekučním řízení.

§ 97

Rekonstrukce spisů

(1) Exekutor provádí rekonstrukci spisů, které byly zcela nebo z části
zničeny nebo se ztratily.

(2) Exekutor vyhotoví opisy písemností, které si vypůjčí od účastníků
nebo od jejich právních nástupců, od jiného exekutora, od soudu, od
orgánu katastru nemovitostí, případně od jiného orgánu nebo od znalce.
Na tyto připojí své razítko a doložku, že opis nahrazuje zničenou nebo
ztracenou listinu.

(3) Exekutor může vykonat i potřebné zjišťování obsahu listiny, zejména
vyslechnutím účastníků, případně jejich právních nástupců, a obsah
listiny osvědčí zápisem, ve kterém uvede všechny zjištěné okolnosti. V
osvědčení uvede obsah tvrzení účastníků nebo jejich právních nástupců o
obsahu listiny.

Manipulace s exekutorskými stejnopisy

§ 98

O nahlížení do exekutorských zápisů platí obdobně úprava uvedená v §
94, není-li v zákoně výslovně stanoveno jinak.

§ 99

(1) Exekutor zapůjčí exekutorský zápis jen soudu, ministerstvu nebo
Komoře na jejich žádost.

(2) Exekutor založí namísto zapůjčeného exekutorského zápisu jeho
ověřený opis s připojením žádosti, na jejímž základě byl exekutorský
zápis vydán.

(3) Je-li prvopis exekutorského zápisu zapůjčen podle odstavce 1, může
exekutor vydávat stejnopisy z ověřeného opisu založeného podle odstavce
2. To neplatí, jestliže soud, ministerstvo nebo Komora toto vydávání
pozastavily.

§ 100

Exekutor ukládá exekutorské zápisy pod uzávěrou v kovové skříni
odděleně od spisů.

§ 101

(1) Exekutor, který byl jmenován do uvolněného exekutorského úřadu,
převezme do úschovy exekutorské zápisy exekutora, který zemřel nebo
který byl odvolán.

(2) Exekutor, který převzal do úschovy exekutorské zápisy podle
odstavce 1, vydává z nich stejnopisy, opisy či výpisy. O nahlížení a
zapůjčení těchto exekutorských zápisů platí ustanovení hlavy osmé dílu
prvního této části zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000198