Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 1 - Obecná ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 1 - Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYObecná ustanovení

Paragrafy:   § 28   § 29   § 30   § 31   § 32   § 33   § 33a   § 33b   § 33c   § 34  

§ 28

Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce
navrhne oprávněný a kterého soud příslušný podle § 45 (dále jen
„exekuční soud“) pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují
za úkony exekučního soudu.

§ 29

(1) Exekutor je vyloučen z provedení exekuce, jestliže se zřetelem na
jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich
zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

(2) Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v
postupu exekutora v exekučním řízení o projednávané věci.

(3) Jakmile se exekutor dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen,
oznámí ji neprodleně exekučnímu soudu. V řízení může zatím učinit jen
takové úkony, které nesnesou odkladu.

(4) Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě
exekutora; o tom musí být exekutorem poučeni.

(5) Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit
nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy exekuční soud pověřil exekutora
provedením exekuce; nevěděl-li v této době o pověření exekutora k
provedení exekuce, důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později,
může námitku uplatnit do 5 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může
námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl
exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora. Námitky
povinného k osobě exekutora nemají odkladný účinek.

(6) Námitka podjatosti musí obsahovat označení exekutora a uvedení
okolností, které zakládají důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti,
popřípadě údaj, kdy se o tomto důvodu účastník uplatňující námitku
dozvěděl a jakými důkazy mohou být jeho tvrzení prokázána.

(7) K rozhodnutí o námitce podjatosti předloží exekutor bez odkladu věc
exekučnímu soudu; v řízení může zatím učinit jen takové úkony, které
nesnesou odkladu. To neplatí, byla-li námitka uplatněna nejpozději v
den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, nebo tehdy,
uplatnil-li účastník v námitce stejné okolnosti, o nichž bylo exekučním
soudem již rozhodnuto, nebo je-li námitka zjevně opožděná.

(8) O vyloučení exekutora rozhoduje exekuční soud.

(9) Rozhodnutí o vyloučení exekutora se doručí oprávněnému, povinnému a
exekutorovi.

(10) Proti rozhodnutí vydaném v řízení o vyloučení exekutora není
přípustný opravný prostředek.

(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen z provedení
exekuce, v exekuci pokračuje ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a
kterého provedením této exekuce pověří exekuční soud; nově pověřený
exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých
nákladech exekuce.

§ 30

Exekutor může odmítnout provést požadovaný úkon jedině z některého z
těchto důvodů:

a) odporuje-li zákonu nebo právním předpisům,

b) jestliže žadatel o provedení exekuce nesložil přiměřenou zálohu na
náklady exekuce, nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého
dítěte.

§ 31

(1) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
nichž se dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti.

(2) Povinnosti mlčenlivosti může exekutora zprostit orgán Komory, a to
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných, v nezbytné míře a pro
jednotlivý případ.

(3) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které
se mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení.
Účastník řízení, jehož oprávněného zájmu se skutečnost dotýká, může
exekutora povinnosti mlčenlivosti o takové skutečnosti zprostit.

(4) Exekutor nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke svému
zaměstnanci, kterého pověřuje provedením jednotlivých úkonů podle
zákona, pokud je tato osoba povinna sama povinnost mlčenlivosti
zachovávat.

(5) Povinností mlčenlivosti není exekutor vázán v rozsahu nezbytném pro
řízení před soudem. Dále není povinností mlčenlivosti vázán v rozsahu
nezbytném pro řízení před jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor
mezi ním a oprávněným nebo povinným nebo jejich právními nástupci, a
pro výkon státního dohledu.

(6) Povinnosti mlčenlivosti se exekutor nemůže dovolat v kárném řízení
podle tohoto zákona.

(7) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost
překazit spáchání trestného činu. ^4) Porušením povinnosti mlčenlivosti
není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(8) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 trvá i po zániku výkonu
úřadu exekutora.

(9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 až 8 se
obdobně vztahuje i na zaměstnance exekutora, na činnost exekutora v
orgánech Komory, rovněž na členy orgánů Komory a její zaměstnance,
jakož i na všechny osoby, které se účastní kárného řízení podle tohoto
zákona. U těchto osob trvá i po skončení jejich pracovního poměru u
exekutora nebo u Komory, popřípadě po skončení jejich funkce v orgánu
Komory.

(10) Porušení povinnosti mlčenlivosti podle předchozích odstavců
zakládá kárnou odpovědnost exekutora a jeho odpovědnost za škodu, která
porušením této povinnosti vznikla.

§ 32

(1) Exekutor odpovídá za škodu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s
činností podle tohoto zákona. Exekutor odpovídá za škodu i tehdy,
byla-li škoda způsobena při výkonu exekuční nebo další činnosti jeho
zaměstnancem; případná odpovědnost této osoby podle zvláštních předpisů
tím není dotčena.

(2) Exekutor se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že
škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze na něm požadovat.

(3) Odpovědnost státu za škodu podle zvláštního právního předpisu ^5)
tím není dotčena.

Součinnost třetích osob

§ 33

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány,
notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a
povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost
údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední
činnosti.

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu
a součinnost podle zákona o Policii České republiky.

(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z
úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence
osob nebo jejich majetku nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou
evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na
jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce; tuto povinnost
má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy
daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, Burza
cenných papírů a centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení
evidence investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se nemůže v odpovědi na
písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle
zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely
získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny
údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu ^7f ^7f).

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva,
instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických
peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební
instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních
služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny,
investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry,
penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění
vkladů (dále jen "finanční instituce"), notáři, advokáti, fyzické a
právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost
údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných
identifikátorech ^7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o
majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného
jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných.

(5) Pošta je povinna oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje
potřebné k provedení exekuce, zejména totožnost osob, které si
pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o
počtu tam došlých zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních
prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní
přihrádky, totožnost příjemce zásilek poste restante; rovněž je povinna
umožnit exekutorovi tyto údaje získat na poště a správnost údajů
oznámených poštou na místě prověřit. Tuto povinnost mají i jiné osoby,
pokud provádějí přepravu zásilek.

(6) Provozovatelé telekomunikačních služeb jsou povinni oznámit
exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové
stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve
veřejně dostupných seznamech.

(7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost
výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.

(8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou
žádost jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká
nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.

(9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho
písemnou žádost odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně
jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k provedení exekuce.

§ 33a

(1) V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne
pro potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory
Ministerstvo vnitra údaje z informačního systému evidence obyvatelstva
a z registru rodných čísel. ^7b) Údaje se poskytnou o

a) státních občanech České republiky, ^7c)

b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu
anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného
dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu ^7d) a cizincích,
kterým byl udělen azyl na území České republiky. ^7e)

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje exekutorům prostřednictvím
Komory pro potřeby provedení exekuce z registru rodných čísel ^7f ^7f) údaje
o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou
uvedeny v odstavci 1, v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a) u státních občanů České republiky

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné
příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území k narození došlo,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,

8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

11. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

12. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

13. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí;

b) u cizinců uvedených v odstavci 1

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a stát, na jehož území se narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. druh a adresa místa pobytu,

8. číslo a platnost povolení k pobytu,

9. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,

10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

12. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

13. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

14. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

15. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí;

c) u fyzických osob uvedených v odstavci 2

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. den, měsíc a rok narození,

3. místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

4. rodné číslo,

5. pohlaví,

6. státní občanství.

§ 33b

V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro
potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory
Ministerstvo financí údaje z informačního systému ^7g) o

a) státních občanech České republiky ^7c) v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména a příjmení,

2. rodné číslo,

3. číslo smlouvy,

4. identifikační číslo stavební spořitelny,

b) cizincích v rozsahu ^7h)

1. jméno, popřípadě jména a příjmení,

2. rodné číslo,

3. číslo smlouvy,

4. identifikační číslo stavební spořitelny.

§ 33c

V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro
potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory
Ministerstvo financí údaje z informačního systému ^7i) o účastnících ^7j)
v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména a příjmení,

2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v
registru pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny ^7k),

3. číslo smlouvy o penzijním připojištění,

4. identifikační číslo penzijního fondu.

§ 34

(1) Exekutor může požádat o součinnost třetí osoby podle § 33 a ty jsou
povinny ji poskytnout bezplatně, doloží-li exekutor své pověření k
provedení exekuce, a jen v souvislosti s jejím prováděním; není však
povinen dokládat způsob provedení exekuce.

(2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle §
33 bez zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické
podobě; nesplní-li tuto povinnost, odpovídají oprávněnému a exekutorovi
za škodu, která tím oprávněnému nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li
škodu nesplněním této povinnosti státní orgán, právnická či fyzická
osoba při výkonu veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní
samosprávný celek při výkonu státní správy, který na něj byl přenesen
zákonem nebo při výkonu samosprávy, postupuje se podle zvláštního
právního předpisu. ^8)

(3) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit
třetím osobám pořádkovou pokutu. ^9)


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE ›  DÍL 1 - Obecná ustanovení

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000113