Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 4 - Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 4 - Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVydávání stejnopisů, opisů, výpisů

Paragrafy:   § 105   § 106   § 107   § 108  

§ 105

Z exekutorských zápisů se vydávají stejnopisy nebo prosté opisy.

§ 106

(1) Stejnopisy exekutorských zápisů se vydávají účastníkům právních
úkonů, jichž se exekutorský zápis týká, není-li v exekutorském zápisu
stanoveno jinak. Někomu jinému mohou být také vydány, jestliže všichni
účastníci s tím souhlasí.

(2) Prosté opisy exekutorských zápisů lze vydat osobám, kterým lze
vydat stejnopisy. Jiným osobám lze prosté opisy vydat jen se souhlasem
osob, kterým lze vydat stejnopisy.

§ 107

(1) Stejnopis exekutorského zápisu musí doslovně souhlasit s
exekutorským zápisem. Obsahuje také opisy plných mocí a ostatních
příloh exekutorského zápisu.

(2) Doložka o ověření stejnopisu exekutorského zápisu obsahuje údaje o
tom, že se stejnopis shoduje doslovně s exekutorským zápisem, komu je
stejnopis určen a kdy byl stejnopis vyhotoven. Exekutor doložku
podepíše a připojí otisk úředního razítka exekutora.

§ 108

(1) Z exekutorského zápisu lze vydat výpis. Výpis z exekutorského
zápisu se může týkat i jen některých samostatných právních jednání nebo
jen některých skutečností uvedených v exekutorském zápisu. Při vydávání
výpisů se použije přiměřeně postup týkající se vydávání stejnopisů.

(2) Výpis podle odstavce 1 nesmí zpochybnit obsah exekutorského zápisu,
z něhož byl vydán.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA VIII - MANIPULACE SE SPISY A JEJICH ÚSCHOVA ›  DÍL 4 - Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000201