Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 4 - Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 4 - Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYExekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí

Paragrafy:   § 66   § 67   § 68   § 69   § 69a  

§ 66

(1) Je-li to pro provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného
účelné, může exekutor i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci,
které sepsal, zejména je-li zde obava z jejich poškození či ztráty.
Zajištěné věci převezme do své úschovy nebo je uloží u vhodného
schovatele. Zajistit nelze nosič dat, na němž povinný pořídil záznam
provádění exekuce.

(2) K provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného může exekutor
přistoupit, jen jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými
státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že
nemovitost je ve vlastnictví povinného.

(3) Ustanovení § 328b odst. 4 věty druhé a § 336h odst. 4 občanského
soudního řádu platí obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských
úřadů.

(4) Nepostačuje-li k úhradě závazků podle § 336n odst. 1 občanského
soudního řádu složená jistota, požádá exekutor exekuční soud, aby podle
vykonatelného usnesení uvedeného v § 336n odst. 2 občanského soudního
řádu nařídil exekuci bez návrhu a k vymožení potřebných částek jej
pověřil provedením exekuce na majetek vydražitele.

(5) Při oceňování nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv
a závad s nemovitostí spojených se použije obvyklá cena podle
zvláštního právního předpisu ^18 ^18).

(6) Povinnost podle § 328a odst. 1 občanského soudního řádu je splněna
vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce exekutora a exekučního
soudu; vedle tohoto zveřejnění může exekutor nabídku uveřejnit
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo veřejně
přístupné počítačové sítě. Povinnost nabídky se vztahuje na instituce,
jejichž zřizovatelem je stát nebo obec.

(7) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve
skupině uvedené v § 337c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.

§ 67

Jsou-li cenné papíry nebo jiné listiny, jejichž předložení je třeba k
uplatnění práva, předmětem finančního zajištění^18a) podle zvláštního
právního předpisu ^18b) nebo podle zahraniční právní úpravy, nelze je po
dobu trvání tohoto finančního zajištění zahrnout do výroku exekučního
příkazu [§ 49 odst. 1 písm. e)].

§ 68

Vyškrtnutí věci ze soupisu

(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen
„navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh
lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu
věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh
exekutor odmítne.

(2) O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů
od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne
exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření
orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských
zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem.

(3) Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný.
Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce
vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

(4) Žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu může
navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí
exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu
na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem
poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí
lhůty podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité
věci prodat.

§ 69

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce
prodejem movitých věcí a nemovitostí přiměřeně ustanovení občanského
soudního řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a
nemovitostí.

§ 69a

Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech

(1) Je-li to účelné pro provedení exekuce, může exekutor na
nemovitostech povinného zřídit exekutorské zástavní právo.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce
zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí
zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech.

(3) Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovitosti je
rozhodující den, kdy byl příslušnému katastrálnímu úřadu doručen
exekuční příkaz; došlo-li několik exekučních příkazů ve stejný den,
mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou
pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí
se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního
práva.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE ›  DÍL 4 - Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000156