Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna zákona o advokacii

Paragrafy:   § 145  

§ 145

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo "notářů" vkládají slova ",
soudních exekutorů" a v poznámce pod čarou č. 1) se doplňuje text:
"Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

2. V § 6 odst. 1 se na konci části věty před středníkem doplňují slova
"a exekutorská zkouška".

3. V § 6 odst. 2 se na konci části věty první před středníkem vkládají
slova "exekutora a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu,
asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu".


Exekuční řád ›  ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000057