Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE

Paragrafy:   § 58   § 59   § 60   § 61   § 62   § 63   § 64   § 65   § 65a   § 66   § 67   § 68   § 69   § 69a   § 70   § 71   § 72   § 73  

§ 58

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit
majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím
k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně
příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání
exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů
exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení
oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více
způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení
exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit
současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze
mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na
nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí
nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího
příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se
exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a
nemovitostí nebo prodejem podniku.

(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor.

§ 59

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí,

d) prodejem podniku,

e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité
částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a) vyklizením,

b) odebráním věci,

c) rozdělením společné věci,

d) provedením prací a výkonů.

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést
prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000067