Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA XIV - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA XIV - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 126   § 127   § 128   § 129   § 130   § 131   § 132  

§ 126

Do zahájení činnosti Komory vykonává její funkci ministerstvo, které
svolá ustavující konferenci exekutorů nejdéle do 6 měsíců ode dne
účinnosti tohoto zákona.

§ 127

Ministerstvo schvaluje na návrh Komory kárný řád, kancelářský řád,
zkušební řád pro exekutorské zkoušky a stanoví pravidla pro složení
výběrové komise a postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení
podle § 10.

§ 128

Vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se
sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejich
právních předchůdců se považuje za vysokoškolské právnické vzdělání
podle § 9 odst. 1 písm. b). Za toto vysokoškolské vzdělání se považuje
i zahraniční vysokoškolské vzdělání v oblasti práva uznané mezinárodní
smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo podle zvláštních
právních předpisů.

§ 129

Výkon rozhodnutí uskutečňovaný na základě usnesení soudu o nařízení
výkonu rozhodnutí vydaného před účinností tohoto zákona se uskuteční
podle dosud platných právních předpisů; jestliže však pohledávka
oprávněného nebyla zcela uspokojena, může oprávněný se souhlasem soudu
podat návrh na nařízení exekuce podle tohoto zákona.

§ 130

(1) Tam, kde se ve zvláštních právních předpisech hovoří o soudním
výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také nařízení a
provádění exekuce podle tohoto zákona.

(2) Tam, kde se v zvláštních právních předpisech hovoří o nákladech
státu na provedení soudního výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí,
rozumí se tím také náklady exekuce podle tohoto zákona.

(3) Jsou-li exekucemi prováděnými podle tohoto zákona i výkonem
rozhodnutí prováděným podle občanského soudního řádu postiženy tytéž
věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, postupuje se podle zákona,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí ^16a).

§ 131

Ministerstvo se zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou

a) výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za
doručení písemností a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše
zálohy,

b) výši a způsob určení odměny správců podniku a náhrady jejich
hotových výdajů,

c) podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
činností dle tohoto zákona,

d) postup pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro
její vedení, provoz a správu,

e) postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení hlavy třetí
až osmé tohoto zákona.

§ 132

Po dobu 2 let od účinnosti tohoto zákona může se souhlasem ministra
Komora započítat i jinou právní praxi v délce 3 let.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA XIV - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000077