Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA XI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA XI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

Paragrafy:   § 124  

§ 124

(1) Pokud občanský soudní řád stanoví, že listina má být vyvěšena na
úřední desce soudu, platí, že tato povinnost je splněna vyvěšením na
úřední desce exekutora, nestanoví-li tento zákon výslovně jinak.
Povinnost zveřejnit vyhláškou různé údaje stanovená v zákoně je splněna
jejich uveřejněním v Obchodním věstníku, ^23) pokud se zákon neomezuje
na zveřejnění údajů na úřední desce soudu.

(2) Pokud zákon stanoví, že rozhodnutí nebo listina mají být vyvěšeny
na úřední desce soudu nebo na úřední desce exekutora, platí, že
patnáctým dnem po vyvěšení byly doručeny účastníkům, kteří nejsou
exekutorovi známi nebo jejichž pobyt není znám.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA XI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000074