Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna trestního zákona

Paragrafy:   § 137  

§ 137

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb.,
zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb.,
zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb.,
zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989
Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990
Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990
Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního
soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992,
publikovaného v částce č. 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona
č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb., zákona č.
152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 103/1997
Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998
Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999
Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999
Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000
Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č.
405/2000 Sb., se mění takto:

V § 89 odst. 9 větě první se za slova "nebo ozbrojeného sboru,"
vkládají slova "soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti,
sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z
pověření soudu podle zvláštního právního předpisu,^1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

"1a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".


Exekuční řád ›  ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000049