Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYODMĚNA EXEKUTORA

Paragrafy:   § 90   § 91   § 91a   § 92  

§ 90

(1) Za exekuční činnost a další činnost podle tohoto zákona náleží
exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při
provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor
plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž příslušná daň z přidané hodnoty
podle zvláštního právního předpisu. ^20)

(2) Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o provedení
exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce.
Smluvní odměna není nákladem exekuce. Tato smlouva nabude účinnosti
dnem, kdy je usnesení o pověření exekutora provedením exekuce doručeno
exekutorovi. Tím není dotčeno právo exekutora na odměnu, náhradu
hotových výdajů, náhradu za doručení písemností a náhradu za ztrátu
času.

(3) Nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte, má
exekutor právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady
exekuce. Spotřebovaná část zálohy se oprávněnému nevrací a stává se
nákladem oprávněného (§ 87 odst. 2).

§ 91

Za výkon další činnosti podle § 74 odst. 1 písm. a) náleží exekutorovi
mimosmluvní odměna, nedohodne-li se s žadatelem jinak.

§ 91a

(1) Za výkon činnosti podle § 76a náleží exekutorovi mimosmluvní
odměna.

(2) O výši odměny podle odstavce 1 a nároku na náhradu dalších nákladů
exekuce podle § 87 odst. 1 rozhoduje a přiznané náklady exekuce vyplácí
soud nebo státní zástupce, který výkonem činnosti podle § 76a exekutora
pověřil.

§ 92

Podrobnosti o výši a způsobu určení odměny, hotových výdajů, náhrady za
doručení písemností a náhrady za ztrátu času stanoví ministerstvo
vyhláškou.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000070