Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna živnostenského zákona

Paragrafy:   § 139  

§ 139

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.
273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č.
42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č.
237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č.
95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č.
49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č.
217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č.
83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.
159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č.
360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.
29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.
123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č.
151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č.
249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č.
362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona
č. 100/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova "patentových zástupců6)" doplňují
slova "a soudních exekutorů^6a)"

Poznámka pod čarou č. 6a) zní:

"6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

2. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI ve skupině 214: Ostatní, u oboru
živnosti Provozování cestovní agentury se ve sloupci 2 písm. b) za
slova "úplné střední vzdělání" vkládají slova "nebo úplné střední
odborné vzdělání".

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI ve skupině 314: Ostatní, u oboru
živnosti Provozování cestovní kanceláře se ve sloupci 2 písm. c) před
slova "úplné střední odborné vzdělání" vkládají slova "úplné střední
vzdělání nebo".


Exekuční řád ›  ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000051