Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 2 - Sepisování exekutorských zápisů 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 2 - Sepisování exekutorských zápisů

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSepisování exekutorských zápisů

Paragrafy:   § 77   § 78   § 79   § 80   § 81   § 82   § 83   § 84   § 85   § 86  

§ 77

Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například
splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže
jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním
orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo
jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

§ 78

V rámci další činnosti exekutor sepíše na žádost exekutorský zápis

a) o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný
nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v
níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon
rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní,
nebo

b) o osvědčení skutkového děje a stavu věci podle § 77.

§ 79

(1) Exekutorský zápis musí obsahovat

a) místo, den, měsíc a rok úkonu,

b) jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo,

c) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození
účastníků a jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků,

d) prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům,

e) údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a
tlumočníků,

f) obsah úkonu,

g) údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,

h) podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a
tlumočníků,

i) otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.

(2) Dohoda účastníků podle § 78 písm. a) musí též obsahovat

a) označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného
nároku, (osoby povinné),

b) označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny,
(osoby oprávněné),

c) skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá,

d) předmět plnění,

e) dobu plnění,

f) prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu.

(3) Dohoda účastníků podle § 78 písm. a) může obsahovat též podmínky,
popřípadě vzájemné povinnosti oprávněné osoby, na jejichž splnění je
poskytnutí předmětu plnění vázáno.

(4) Náležitosti dohody podle odstavců 2 a 3 exekutor v zápisu uvede
podle shodného prohlášení účastníků.

(5) Exekutorský zápis podle § 78 písm. b) musí též obsahovat

a) místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,

b) popis děje nebo stavu věcí.

(6) V exekutorském zápisu může pokračovat exekutor, který ho sepsal,
nebo jiný exekutor se sídlem na území České republiky. Pokračování v
exekutorském zápisu je součástí exekutorského zápisu.

(7) Exekutorský zápis je veřejnou listinou.

§ 80

Nezná-li exekutor účastníky, svědky úkonů, důvěrníky nebo tlumočníky
osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem
nebo potvrzena dvěma svědky totožnosti; nezná-li exekutor tyto svědky
osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním
průkazem.

§ 81

(1) Je-li účastníkem někdo, kdo nemůže číst nebo psát, může exekutor
sepsat exekutorský zápis pouze za účasti 2 svědků úkonu. Tito svědci
musí být přítomni při projevu účastníka o tom, co má být pojato do
exekutorského zápisu, a při předčítání exekutorského zápisu a jeho
schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni.

(2) Postup podle odstavce 1 není třeba, jestliže má tento účastník
schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo
speciálních pomůcek a je schopen se vlastnoručně podepsat.

§ 82

Svědky totožnosti a svědky úkonu nemohou být osoby, které nejsou plně
způsobilé k právním úkonům, nebo osoby, které nemohou číst nebo psát.
Dále jimi nemohou být osoby blízké účastníkům a osoby, které jsou na
věci zúčastněny, a pracovníci exekutora, který exekutorský zápis
sepisuje.

§ 83

(1) Je-li účastník hluchý nebo němý, může-li však číst a psát, musí si
exekutorský zápis přečíst a v něm vlastní rukou připsat, že jej četl a
že jej schvaluje.

(2) Nemůže-li účastník číst nebo psát, musí být kromě svědků úkonu
přibrán jeho důvěrník, který se s ním umí dorozumět. Jeho
prostřednictvím exekutor zjistí, zda účastník zápis schvaluje.

(3) Postup podle odstavce 2 není třeba, jestliže má tento účastník
schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo
speciálních pomůcek a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

(4) O způsobilosti důvěrníka platí obdobně § 82, může jím však být i
osoba účastníku blízká.

§ 84

(1) Je-li k sepsání exekutorského zápisu nutná přítomnost svědků úkonu,
uvede se v závěru exekutorského zápisu doložka obsahující prohlášení
svědků, že byli přítomni po celou dobu projevu vůle účastníka o tom, co
má být pojato do zápisu, při předčítání exekutorského zápisu a jeho
schválení účastníkem.

(2) Obdobně musí exekutorský zápis obsahovat v závěru prohlášení
důvěrníka o tom, že sdělil němému nebo hluchému účastníku, který nemůže
číst nebo psát, celý obsah exekutorského zápisu, a že jej účastník
schválil.

(3) Jestliže se účastník seznámil s obsahem právního úkonu pomocí
přístrojů nebo speciálních pomůcek, je třeba tuto okolnost uvést v
exekutorském zápisu.

(4) V úvodu exekutorského zápisu je třeba uvést důvod přítomnosti
svědků úkonu, popřípadě důvěrníka.

§ 85

(1) Nezná-li účastník nebo svědek úkonu jazyk, v němž se exekutorský
zápis sepisuje, je třeba přítomnosti tlumočníka. Nelze však jako
tlumočníka přibrat osobu blízkou účastníkům nebo toho, kdo je ve věci
zúčastněn.

(2) Zná-li exekutor nebo jeho pracovník jazyk, v němž jedná účastník
nebo svědek, lze upustit od přítomnosti tlumočníka.

(3) V závěru exekutorského zápisu je třeba uvést doložku o tom, že
účastníku byl obsah exekutorského zápisu přetlumočen a že s ním
účastník projevil souhlas. Byl-li přítomen tlumočník, připojí na
exekutorský zápis svůj podpis a otisk svého úředního razítka.

§ 86

Exekutorské zápisy musí být neprodleně po sepsání uloženy v kanceláři
exekutora pod uzávěrou.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA V - DALŠÍ ČINNOST EXEKUTORA ›  DÍL 2 - Sepisování exekutorských zápisů

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000176