Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA IX - SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA IX - SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ

Paragrafy:   § 109   § 110   § 111   § 112   § 113   § 113a   § 114   § 115  

§ 109

Komora

(1) Zřizuje se Exekutorská komora České republiky se sídlem v Brně.

(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací, která sdružuje
všechny exekutory a vede

seznam exekutorů, kandidátů a koncipientů
. Exekutor se stává členem Komory okamžikem jmenování exekutorem.
Členství v Komoře zaniká odvoláním exekutora, jeho smrtí nebo
prohlášením za mrtvého.

(3) Komora je právnickou osobou. Její příjmy tvoří členské příspěvky,
dary a jiné příjmy. Členské příspěvky jsou exekutoři povinni platit ve
výši stanovené sněmem exekutorů.

(4) Komora má tyto orgány:

a) sněm,

b) prezidium,

c) prezidenta,

d) revizní komisi,

e) zkušební komisi,

f) kárnou komisi,

g) kontrolní komisi.

(5) Komora může zřizovat poradní orgány.

(6) Funkční období členů orgánů Komory je tříleté.

§ 110

Sněm exekutorů

(1) Sněm je nejvyšším orgánem Komory.

(2) Právo účastnit se sněmu má každý exekutor.

(3) Prezidium svolává sněm zpravidla jednou za 2 roky. Jestliže o to
písemně požádá aspoň jedna třetina exekutorů, revizní komise, prezident
Komory nebo ministr, je prezidium povinno svolat sněm exekutorů do 2
měsíců ode dne doručení žádosti.

(4) Sněm je schopný usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční
většina exekutorů zapsaných v seznamu exekutorů.

(5) Není-li sněm schopný usnášení, svolá prezidium do 2 měsíců sněm
nový; takto svolaný sněm je schopný usnášení, pokud je přítomna alespoň
třetina všech exekutorů zapsaných v seznamu exekutorů.

(6) K platnosti usnesení sněmu exekutorů je nutný souhlas většiny
přítomných exekutorů zapsaných v seznamu exekutorů.

(7) Sněm zejména

a) volí přímou a tajnou volbou na dobu 3 let z řad exekutorů členy
prezidia Komory, náhradníky prezidia Komory a členy ostatních orgánů
Komory z řad exekutorů a odvolává je, nestanoví-li tento zákon jinak,

b) projednává a schvaluje zprávu o činnostech orgánů Komory,

c) přijímá organizační, volební, zkušební, kárný a kancelářský řád
Komory,

d) ruší nebo mění usnesení prezidia Komory; práva, která ze zrušeného
rozhodnutí prezidia vznikla exekutorům nebo jiným osobám, však nemohou
být dotčena,

e) schvaluje rozpočet a hospodaření Komory,

f) schvaluje výšku ročního členského příspěvku exekutorů na činnost
Komory, jakož i jiných plateb předvídaných tímto zákonem nebo řády
Komory, popřípadě stanoví zásady pro určení jejich výše,

g) schvaluje výši náhrady za ztrátu času při výkonu funkcí v orgánech
Komory, popřípadě stanoví zásady pro určení jejich výše,

h) zřizuje fondy Komory a schvaluje pravidla jejich tvorby a používání,

i) schvaluje stavovské předpisy přijaté prezidiem v případech, které si
vyhradí,

j) stanoví postup při vedení, správě a provozu centrální evidence
exekucí,

k) usnáší se o dalších věcech, které si vyhradí.

(8) K platnosti zkušebního, kárného a kancelářského řádu je zapotřebí
předchozího souhlasu ministerstva.

§ 111

Prezidium Komory

(1) Prezidium je řídícím a výkonným orgánem Komory.

(2) Prezidium má 5 členů a 5 náhradníků; klesne-li počet členů prezidia
pod počet stanovený tímto zákonem, je prezidium oprávněno doplnit z řad
náhradníků členy nové.

(3) Prezidium Komory volí a odvolává ze svých členů prezidenta a
viceprezidenta Komory.

(4) Zasedání prezidia Komory svolává prezident Komory zpravidla jednou
za měsíc, nejméně jednou za 3 měsíce.

(5) Členství v prezidiu Komory je neslučitelné s členstvím v revizní,
kárné nebo kontroln komisi.

(6) Prezidium

a) zastupuje, chrání a prosazuje zájmy exekutorů,

b) dohlíží na činnost exekutorů a jejich zástupců,

c) organizuje odbornou výchovu exekutorů, kandidátů, koncipientů a
vykonavatelů exekutora a zajišťuje publikační, studijní, dokumentační a
informační činnost,

d) vede evidenci (seznamy) exekutorů, kandidátů, koncipientů a
ustanovených zástupců exekutorů a provádí v nich zápisy a změny; seznam
exekutorů zasílá krajským a okresním soudům,

e) hospodaří s finančními prostředky Komory a spravuje její majetek,

f) organizuje exekutorské zkoušky a jmenuje dvě třetiny členů zkušební
komise,

g) podává ministrovi a ministerstvu návrhy v případech, kdy to stanoví
tento zákon,

h) svolává sněm,

i) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního řádu, zkušebního
řádu, kárného řádu a kancelářského řádu a předkládá je sněmu ke
schválení,

j) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád, kárný řád a
kancelářský řád,

k) vyjadřuje se k návrhům právních předpisů týkajících se činnosti
exekutorů,

l) ustanovuje zástupce exekutora,

m) schvaluje studijní plán exekutorské zkoušky,

n) přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření nezbytná k
zajištění řádné činnosti Komory,

o) provádí další činnost podle tohoto zákona a rozhoduje ve všech
dalších věcech podle tohoto zákona, pokud rozhodování o nich není
svěřeno jinému orgánu Komory.

§ 112

Prezident Komory

(1) Prezident Komory

a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech,

b) řídí jednání sněmu,

c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho
jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, požádá-li o to alespoň
jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise
Komory,

d) je oprávněn činit v době mezi zasedáními prezidia rozhodnutí v
působnosti prezidia, která nesnesou odkladu, a veškerá opatření a
rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů Komory, která
nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena jinému orgánu
Komory,

e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu
přísedících kárného soudu.

(2) Prezidenta Komory zastupuje viceprezident Komory.

§ 113

Revizní komise

(1) Revizní komise má 5 členů.

(2) Členové revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
revizní komise.

(3) Revizní komise

a) přezkoumává hospodaření Komory a podává zprávu o výsledku
hospodaření Komory sněmu exekutorů; za tímto účelem musí být revizní
komisi Komory umožněn přístup ke všem dokladům Komory,

b) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Komory,

c) schvaluje roční závěrečný účet Komory.

(4) Předsedu revizní komise zastupuje místopředseda revizní komise.

(5) Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu
Komory, s funkcí náhradníka člena prezidia Komory a s členstvím v kárné
komisi a v kontrolní komisi.

§ 113a

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise má 7 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů
kontrolní komise pod počet stanovený tímto zákonem, je kontrolní komise
oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové.

(2) Kontrolní komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a
místopředsedu kontrolní komise.

(3) Kontrolní komise

a) připravuje podklady, zpracovává zprávy a navrhuje opatření týkající
se vyřizování stížností na exekutory, exekutorské kandidáty,
exekutorské koncipienty a další zaměstnance exekutorů; za tím účelem je
kontrolní komise oprávněna činit šetření v dotčených exekutorských
úřadech,

b) provádí kontroly a doporučuje prezidiu opatření při provádění
dohledu nad činností exekutorů a nad vedením exekutorských úřadů,

c) působí preventivně a výchovně, provádí analýzy a zásadní poznatky ze
své činnosti ve spolupráci s ostatními orgány Komory navrhuje prezidiu
ke zveřejnění.

(4) Předsedu kontrolní komise zastupuje místopředseda kontrolní komise.

(5) Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu
Komory, s funkcí náhradníka člena prezidia Komory, jakož i s členstvím
v revizní komisi.

§ 114

Kárná komise

(1) Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad soudců a 3 členy z
řad exekutorů.

(2) Členové kárné komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
kárné komise. Předsedou kárné komise může být pouze soudce.

(3) Předsedu kárné komise zastupuje místopředseda kárné komise.

(4) Kárné řízení se koná před tříčlenným kárným senátem jmenovaným
předsedou kárné komise. Kárný senát se skládá z 2 členů kárné komise z
řad soudců a z 1 člena kárné komise z řad exekutorů. Předsedou kárného
senátu může být pouze soudce.

(5) Členství v kárné komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu
Komory a s členstvím v revizní komisi a kontrolní komisi.

(6) Řízení, rozhodování a činnost kárné komise upraví Komora kárným
řádem.

§ 115

Zkušební komise

(1) Zkušební komise má 15 členů.

(2) Členové zkušební komise volí ze svých členů předsedu a
místopředsedu zkušební komise.

(3) Předsedu zkušební komise zastupuje místopředseda zkušební komise.

(4) Exekutorská zkouška se koná před tříčlenným zkušebním senátem
složeným ze 2 členů zkušební komise z řad exekutorů a z 1 člena
zkušební komise z řad soudců; senátu předsedá člen určený předsedou
zkušební komise.

(5) Řízení, rozhodování a činnost zkušební komise upraví Komora
zkušebním řádem.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA IX - SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000072