Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Paragrafy:   § 134  

§ 134

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb.,
zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se v uvozovací větě za slova "správce podniku,"
vkládají slova "soudního exekutora,".

2. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova "zřízením soudcovského zástavního
práva na nemovitosti,6)" vkládají slova "na základě exekučního příkazu
k prodeji nemovitosti,^6c) exekučního příkazu k prodeji podniku,^6d)".

Poznámky pod čarou č. 6c) a 6d) znějí:

"6c) § 68 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

6d) § 71 a následující zákona č. 120/2001 Sb.".

3. V § 9 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a
doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 6e) zní:

"c) na základě usnesení o nařízení exekuce.^6e).

6e) § 44 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.".

4. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Zápis poznámky podle odstavce 1 písm. c) a její výmaz bezodkladně
zajistí katastrální úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází
soud, který usnesení o nařízení exekuce vydal, ke všem listům
vlastnictví v České republice, na kterých je nebo bude osoba označená
jako povinný vedena jako vlastník nebo spoluvlastník nemovitostí.
Ustanovení § 12 se nepoužije.".


Exekuční řád ›  ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000046