Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 1 - Obecná ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 1 - Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYObecná ustanovení

Paragrafy:   § 74   § 75   § 76   § 76a  

§ 74

(1) Exekutor může v rámci další činnosti

a) poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání
exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další
činností,

b) provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního
předpisu ^16a),

c) sepisovat listiny a vykonávat jinou činnost, stanoví-li tak tento
zákon.

(2) O úkony podle odstavce 1 může fyzická i právnická osoba (dále jen
"žadatel") požádat jakéhokoliv exekutora.

(3) O další činnosti musí exekutor a žadatel sepsat písemnou smlouvu.

§ 75

(1) Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením
přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

(2) O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá,
písemné potvrzení.

§ 76

(1) Pověří-li soud exekutora, může exekutor provádět i jinou činnost,
zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního
vykonavatele podle zvláštního právního předpisu. ^19) V rámci další
činnosti exekutor vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní
právní předpis.

(2) Exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh
vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje
přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.

§ 76a

Na základě pověření soudu nebo státního zástupce zjišťuje exekutor
majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení
zajištění a osobně nebo prostřednictvím jiné osoby vykonává správu
takového majetku. Při evidenci spravovaného majetku postupuje exekutor
přiměřeně jako při evidenci věcí převzatých do úschovy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000175