Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - Vybraná ustanovení novel 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » Vybraná ustanovení novel

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVybraná ustanovení novel

Čl. II zákona č. 347/2007 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 7a zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na drobné nedostatky v
exekuční a další činnosti exekutora nebo drobné poklesky v chování, k
nimž došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zaměstnanci soudního exekutora vykonávající práci vykonavatele musí
splnit podmínky uvedené v § 27 odst. 3 nejpozději do jednoho roku ode
dne, kdy bude schválen ministrem stavovský předpis Komory upravující
kvalifikační zkoušky vykonavatelů soudních exekutorů.

Čl. II zákona č. 183/2009 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Bylo-li rozhodnutí prezidia o vyhlášení výběrového řízení zveřejněno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na toto výběrové
řízení dosavadní právní předpisy.

2. Navrhla-li Komora ministrovi odvolání exekutora přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, použijí se na jeho odvolání dosavadní právní
předpisy.

3. Nestanoví-li se dále jinak, použije se pro kárné řízení, které bylo
zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zákon č. 120/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Kárné
provinění se posoudí a kárné opatření se uloží podle dosavadních
právních předpisů.

4. Rozhodne-li kárná komise přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
podle § 120 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a nevyhotoví-li přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona písemné rozhodnutí nebo je neodešle kárně obviněnému
exekutorovi nebo kandidátovi, o návrhu rozhodne znovu Nejvyšší správní
soud. Obdobně se postupuje, rozhodne-li prezidium o odvolání přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 121 odst. 4 zákona č. 120/2001
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
nevyhotoví-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona písemné
rozhodnutí nebo je neodešle kárně obviněnému.

5. Neuplynula-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lhůta pro
podání odvolání proti rozhodnutí kárné komise nebo začala-li tato lhůta
běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, odvolání se podá k
Nejvyššímu správnímu soudu, nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona podáno ke kárné komisi. Pro délku odvolací lhůty se
použijí dosavadní právní předpisy.

6. Na řízení o odvolání, o kterém nebylo rozhodnuto přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i o odvolání podle bodu 4 věty druhé, se
použijí přiměřeně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a
státních zástupců ^21). O odvolání rozhodují senáty, které jednají a
rozhodují v řízení ve věcech soudců. Nezamítne-li Nejvyšší správní soud
odvolání, napadené rozhodnutí zcela nebo zčásti zruší a sám ve věci
rozhodne.

7. Komora odevzdá Nejvyššímu správnímu soudu podklady a spisy k řízením
podle bodů 3 až 6 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XXIV zákona č. 7/2009 Sb.

Přechodné ustanovení

Byl-li exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí a
nemovitostí vydán přede dnem účinnosti tohoto zákona, provede se
exekuce podle dosavadních právních předpisů.

Čl. II zákona č. 286/2009 Sb.

Přechodná ustanovení


Exekuční řád ›  Vybraná ustanovení novel

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000272