Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 2 - Zastupování exekutora 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 2 - Zastupování exekutora

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZastupování exekutora

Paragrafy:   § 16   § 17   § 18  

§ 16

(1) Po jmenování exekutora do exekutorského úřadu mu Komora ustanoví na
jeho návrh zástupce pro případ nemoci, dovolené, pozastavení nebo
zániku výkonu exekutorského úřadu a nebo z jiných vážných důvodů, pro
které nemůže vykonávat svůj úřad. Komora ustanoví zástupce exekutorovi
také tehdy, jestliže sám nenavrhl svého zástupce do 1 měsíce od svého
jmenování, a také v případě pozastavení výkonu jeho úřadu. Zastupovaný
exekutor a zástupce si dohodnou podíl zástupce na odměně zastupovaného
exekutora. Nebude-li dohoda doručena Komoře do dvou měsíců od
ustanovení zástupce, rozhodne Komora.

(2) Zástupce je ustanoven z řad kandidátů exekutora, nejsou-li, z řad
exekutorů jmenovaných v obvodu příslušného okresního soudu nebo jejich
kandidátů, a nejsou-li, z řad exekutorů jmenovaných v obvodu
příslušného krajského soudu nebo jejich kandidátů. Za zástupce
exekutora je možné ustanovit exekutorského kandidáta, jen jestliže
splňuje podmínky podle § 11 odst. 1 písm. b).

(3) Exekutor je povinen bez zbytečného odkladu oznámit vznik či zánik
skutečnosti podle odstavce 1 písemně Komoře a svému ustanovenému
zástupci. Oznámení o vzniku skutečností podle odstavce 1 obsahuje
zejména důvod a den, od kterého exekutor nemůže vykonávat svůj úřad.
Oznámení o zániku skutečností podle odstavce 1 obsahuje důvod a den, od
kterého exekutor může vykonávat svůj úřad. Zastupování začíná dnem, kdy
se zástupce dozví o skutečnostech podle odstavce 1, a končí, byl-li po
zániku výkonu exekutorského úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový
exekutor anebo pominou-li jiné důvody, pro které zastupování vzniklo.
Bez zbytečného odkladu po dni ukončení zastupování se provede vyrovnání
mezi zástupcem a zastupovaným exekutorem, popřípadě jeho dědici, a to
ke dni ukončení zastupování.

(4) Pokud zastupování trvá, nemůže zastupovaný exekutor vykonávat
exekuční činnost. Zástupce exekutora odpovídá za škodu způsobenou
porušením povinnosti mlčenlivosti. Za škodu způsobenou zaměstnanci
zastupovaného exekutora odpovídá zastupovaný exekutor. Tím nejsou
dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu. ^3)

(5) Ustanovení zástupce z řad kandidátů je podmíněno souhlasem
exekutora, u něhož je kandidát v pracovním poměru.

(6) Proti rozhodnutí Komory o ustanovení zástupce a určení podílu na
odměně zastupovaného exekutora lze podat řádný opravný prostředek k
soudu.

(7) Dohody podle odstavce 1 a podle § 15 odst. 5 eviduje Komora..

§ 17

(1) Zástupce exekutora podepisuje listiny svým jménem a příjmením a
současně uvede také jméno a příjmení exekutora, kterého zastupuje.

(2) Jestliže je zástupce exekutorem, používá své razítko a pečetidlo.
Jestliže je exekutorským kandidátem, používá razítko a pečetidlo
exekutora, kterého zastupuje.

(3) Ustanovení tohoto zákona vztahující se na exekutora platí také pro
exekutorského kandidáta, jestliže vykonává úřad exekutora jako zástupce
exekutora.

§ 18

(1) Komora ustanoví exekutorovi nového zástupce,

a) jestliže ustanoveným zástupcem je exekutor a výkon jeho
exekutorského úřadu zanikl,

b) jestliže ustanoveným zástupcem je exekutorský kandidát a Komora ho
vyškrtne ze seznamu kandidátů a nebo zanikne-li jeho pojištění
odpovědnosti za škodu a ani po upozornění Komory ho v určené lhůtě
neobnoví a nebo jestliže mu bylo uloženo kárné opatření odvolání ze
zastupování,

c) jestliže ustanovený zástupce požádá o uvolnění z funkce zástupce,

d) jestliže o to požádá zastupovaný exekutor.

(2) Ustanovení § 16 se přiměřeně použije i na ustanovení nového
zástupce.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA II - EXEKUTOR ›  DÍL 2 - Zastupování exekutora

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000092