Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSPRÁVNÍ DELIKTY

Paragrafy:   § 124a   § 124b  

§ 124a

(1) Komora se dopustí správního deliktu tím, že

a) neprovádí dohled nad činností exekutora nebo nad řízením činnosti
exekutorského úřadu nebo nad dodržováním povinností stanovených
exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu anebo dohled provádí v rozporu
s § 7 odst. 5,

b) nepředloží ministerstvu stavovské předpisy podle § 8a odst. 1,

c) nevede seznam koncipientů nebo jej vede v rozporu s § 20 odst. 1
nebo 2,

d) nevyškrtne exekutorského koncipienta ze seznamu koncipientů podle §
22 odst. 1 nebo vyškrtnutí ze seznamu koncipientů neoznámí podle § 22
odst. 2,

e) nevede seznam kandidátů nebo jej vede v rozporu s § 24 odst. 1 nebo
3,

f) nevydá exekutorovi průkaz exekutora, razítko nebo pečetidlo,

g) neustanoví exekutorovi zástupce nebo nového zástupce podle § 16
odst. 1 a 2 nebo § 18,

h) orgán Komory provede zproštění mlčenlivosti v rozporu s § 31 odst.
2,

i) prezidium Komory zorganizuje exekutorské zkoušky v rozporu s § 115
odst. 4 nebo nezajistí provedení exekutorské zkoušky v souladu se
zkušebním řádem vydaným podle § 115 odst. 5,

j) nevede centrální evidenci exekucí nebo ji vede v rozporu s § 125,

k) poruší rozhodnutí o nucené správě Komory, nebo

l) poruší § 8d odst. 3,

m) nenavrhne na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu
přísedících kárného soudu podle § 112 odst. 1 písm. e).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), i), j), k)
nebo l),

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), d), e), g),
h) nebo m),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo f).

§ 124b

(1) Komora za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost Komory za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájí řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 124a projednává v prvním stupni
ministerstvo.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000075