Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 5 - Exekuce prodejem podniku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 5 - Exekuce prodejem podniku

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYExekuce prodejem podniku

Paragrafy:   § 70   § 71  

§ 70

(1) K provedení exekuce prodejem podniku nebo části podniku povinného
může exekutor přistoupit, jen jestliže bude doloženo, že podnik nebo
část podniku je majetkem povinného.

(2) Exekutor ustanoví v exekučním příkazu správce podniku.

(3) Ustanovení § 338u odst. 3 občanského soudního řádu se použije
obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.

(4) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve
skupině uvedené v § 338ze odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.

(5) Při oceňování podniku nebo jeho části se použije obvyklá cena podle
zvláštního právního předpisu. ^18 ^18)

§ 71

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce
prodejem podniku přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu
upravující výkon rozhodnutí prodejem podniku.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE ›  DÍL 5 - Exekuce prodejem podniku

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000157