Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna zákona o bankách

Paragrafy:   § 138  

§ 138

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.,
zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb.,
zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb.,
se mění takto:

1. V § 38 odst. 3 se tečka na konci písmene g) nahrazuje čárkou a
doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního
zákona.^9b)".

Poznámka pod čarou č. 9b) zní:

"9b) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

2. V § 38 odst. 5 se za slova "odstavce 3 písm. a)" vkládají slova "a
h)".


Exekuční řád ›  ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000050