Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 1 - Exekutor a exekutorský úřad 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 1 - Exekutor a exekutorský úřad

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYExekutor a exekutorský úřad

Paragrafy:   § 9   § 10   § 11   § 12   § 13   § 14   § 15  

§ 9

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké
školy se sídlem v České republice,

c) je bezúhonný,

d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a

e) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, exekutorského
kandidáta a exekutorského koncipienta podle tohoto zákona. Ministerstvo
započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu,
asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka,
státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele,
právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského
koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního
zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní
praxe může započítat nejvýše 2 roky.

(3) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle
tohoto zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou
zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou
zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na
komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za
exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona.

§ 10

(1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr na základě
výběrového řízení do 1 měsíce od ukončení tohoto řízení, a to do sídla
v obvodu okresního soudu.

(2) Ministerstvo uskuteční výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od
uvolnění exekutorského úřadu a nebo, jde-li o zvýšení počtu
exekutorských úřadů, do 1 měsíce od rozhodnutí o zvýšení počtu
exekutorských úřadů.

(3) Do výběrového řízení se může přihlásit ve lhůtě určené
ministerstvem každý, kdo splňuje podmínky podle § 9.

§ 11

(1) Exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže

a) složil slib do rukou ministra,

b) uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla
vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.

(2) Exekutor je povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční
činnosti, a prokázat se stejnopisem nebo ověřenou kopií této smlouvy
Komoře do 30 dnů po svém jmenování exekutorem. Jestliže exekutor
zaměstnává zaměstnance, je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své
odpovědnosti i za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s
činností podle tohoto zákona.

(3) Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v
souvislosti s výkonem exekuční činnosti, musí trvat po celou dobu
výkonu exekutorského úřadu.

§ 12

(1) Uchazeč vybraný ke jmenování do exekutorského úřadu skládá do rukou
ministra před svým jmenováním tento slib: "Slibuji na svoje svědomí a
občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústavní a
jiné zákony a právní předpisy a budu je uplatňovat jako soudní exekutor
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční činnosti
budu postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost
mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s
vykonáváním exekuční nebo další činnosti exekutora."

(2) Odmítne-li uchazeč složit slib nebo složí-li slib s výhradou,
nemůže být jmenován exekutorem a ministr jmenuje do exekutorského úřadu
uchazeče, který se ve výběrovém řízení umístil na dalším místě pořadí
za uchazečem, který odmítl složit slib nebo složil slib s výhradou.

§ 13

(1) Exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem plní
všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti. Exekutor při
své činnosti používá průkaz exekutora, razítko a pečetidlo, které
obsahují

a) jeho jméno, příjmení a titul,

b) označení "soudní exekutor",

c) sídlo exekutora,

d) státní znak České republiky.

(2) Průkaz exekutora, razítko a pečetidlo vydá exekutorovi Komora.

(3) Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora je v příloze č. 1 k
tomuto zákonu.

§ 14

(1) Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního
soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu
tohoto soudu si exekutor může zvolit jen po projednání s Komorou.

(2) Exekutorský úřad se označí podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

§ 15

(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká

a) smrtí exekutora,

b) prohlášením exekutora za mrtvého,

c) odvoláním exekutora,

d) jestliže exekutor pozbyl státní občanství České republiky,

e) jestliže byl exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla
tato způsobilost omezena,

f) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření
odvolání z exekutorského úřadu.

(2) Ministr exekutora odvolá

a) na jeho žádost,

b) jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností,

c) jestliže exekutor nedoloží Komoře stejnopis nebo ověřenou kopii
smlouvy o pojištění své odpovědnosti za škodu do 30 dnů po svém
jmenování exekutorem nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za
škodu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví,

d) jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu bez vážných důvodů
neotevře v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář
a nebude připraven vykonávat exekuční činnost,

e) jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat
exekuční činnost.

(3) Výkon úřadu exekutora se pozastavuje dnem doručení rozhodnutí o
jeho odvolání, nejde-li o odvolání exekutora na jeho žádost.

(4) Ministr zahájí řízení o odvolání exekutora do 1 měsíce ode dne, kdy
mu byla doručena žádost exekutora o odvolání nebo kdy se dozvěděl o
jiném důvodu pro odvolání. Dozví-li se Komora o důvodu pro odvolání
podle odstavce 2 písm. b) až e), je povinna jej ministerstvu neprodleně
oznámit.

(5) Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl,
převezme neukončené spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále
exekuční i další činnost. Účastníky řízení o tom informuje a
oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. Podíl exekutora,
jemuž zanikl výkon úřadu, popřípadě jeho dědiců na odměně nově
jmenovaného exekutora se určí dohodou. Nebude-li dohoda doručena Komoře
do dvou měsíců od jmenování nového exekutora, rozhodne Komora. Nově
jmenovaný exekutor zajistí předání ukončených spisů, registrů, razítek,
průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA II - EXEKUTOR ›  DÍL 1 - Exekutor a exekutorský úřad

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000091