Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - HLAVA VI - NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » HLAVA VI - NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO

Paragrafy:   § 87   § 88   § 89  

§ 87

(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či
účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při
provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada
nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem
daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z
přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu ^20) (dále jen
"náklady exekuce").

(2) Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k
vymáhání nároku (dále jen "náklady oprávněného"). Náklady oprávněného
hradí oprávněnému povinný.

(3) Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.

(4) Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě
příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v
exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité
částky.

§ 88

(1) Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k
úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.

(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce obsahuje

a) označení exekučního soudu, který pověřil exekutora provedením
exekuce,

b) označení exekutora, který je pověřen provedením exekuce,

c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby,
která jej vyhotovila,

d) označení oprávněného a povinného,

e) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena,

f) stanovení povinnosti k náhradě nákladů, včetně jejich vyčíslení a
odůvodnění,

g) výši zaplacené zálohy a její vyúčtování,

h) datum a podpis exekutora a poučení o námitkách.

(3) Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8
dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví,
postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (§ 45), který o námitkách
rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu
exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.

(4) Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému a
exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný
prostředek.

§ 89

Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků
ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro
nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje
exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost
povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně
vynaložených výdajů.


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA VI - NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000069